Kimyo

 • Umumiy kimyo
  • Atom tuzilishi va davriy qonun
   • Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron
   • Izotoplar. Izobarlar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar
   • Yadro reaksiyalari. Radioaktivlik
   • Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. Ionlarning elektron konfiguratsiyasi
   • Kvant sonlar
   • D. I. Mendeleyevning davriy qonuni. Elementlarning davriy sistemasi
   • Elementlar va ularning binar birikmalari xossalarining davriyligi
  • Kimyoviy bog‘lanish
   • Kimyoviy bog‘lanish turlari
    • Ion bog‘lanish. Vodorod bog‘lanish va metall bog‘lanish
    • Kovalent bog‘lanish, bog‘ qutbliligi
    • Donor- akseptor bog‘lanish
   • Valentlik
   • Oksidlanish darajasi. Molekulalar geometriyasi
   • Elektron orbitallarning gibridlanishi va molekulalar geometriyasi. Molekulalardagi σ va π bog‘lar soni
    • Gibridlanish (organik moddalar)
    • Gibridlanish (anorganik moddalar)
   • Moddalar tuzilishi (kristall panjaralar)
 • Kimyoning stexiometrik qonunlari
 • Ionlanish energiyasi
 • Davriy jadval
 • Anorganik birikmalarning xossalari
 • Anorganik birikmalarning kimyoviy xossalari
 • Reaksiya tenglamalari asosida masalalar
 • Bir nechta reaksiya tenglamalari asosida masalalar
 • Qaytar va qaytmas reaksiyalar
 • Kimyoviy reaksiya turlari
 • Davr va guruhlarda moddalar xossalarining o‘zgarishi
 • Elektromanfiylik
 • Oksidlanish- qaytarilish reaksiyalari
 • Oksidlanish- qaytarilish reaksiyasi tenglamalari asosida hisoblashlar
 • Korroziya
 • Elektrolitik dissotsialanish. Elektrolitlar va noelektrolitlar
 • Vodorod ko‘rsatkich - PH
 • Dissotsialanish konstantasi
 • Dissotsialanish darajasi
 • Ion almashinish reaksiyalari
 • Tuzlar gidrolizi
 • Gaz qonunlari
 • Gazlarning nisbiy zichligi
 • Gazlar aralashmasi
 • Reaksiya tenglamalari assosida hisoblash (mol)
 • Massa ulushi (foiz konsentratsiya)
 • Zarrachalar soni va nisbati
 • Molekulalar tuzilishi (strukturasi)
 • Eritmalar konsentratsiyasi
 • Eritmalar tayyorlash
 • Kristallogidratlar
 • Eruvchanlik
 • Kimyoviy reaksiya tezligi
 • Kimyoviy muvozanat
 • Kimyoviy reaksiya tezlik konstantasi
 • Muvozanat konstantasi
 • Kimyoviy reaksiya tezligiga bosim ta’siri
 • Konsentratsiya ta’siri
 • Temperatura ta’siri
 • Kimyoviy muvozanat va konsentratsiya (masalalar)
 • Anorganik moddalarni ajratish, sifat reaksiyalari
 • Organik moddalarni ajratish, sifat reaksiyalari
 • Elektroliz
 • Elektrolizga doir masalalar
 • Faradiy qonunlari
 • Metallar
  • Alyuminiy
  • Temir
  • Kalsiy
  • Oltin
  • Natriy
  • Magniy
  • Litiy
  • Berilliy
 • Kimyoviy element, atom, molekula
 • Metallmaslar
  • Oltingugurt
  • Kremniy
 • Kompleks birikmalar
 • Bog‘ energiyasi, uzunligi
 • Termokimyoviy reaksiyalar
 • O‘rin olishga doir masalalar (plastinkalar)
 • Moddalarning ko‘p va kam olinishiga doir masalalar
 • Ekvivalentga doir masalalar
 • Sulfat kislota
 • Oleum
 • Nitrat kislota
 • Galogenlar
 • Xlor kislotalari
 • Ammiak
 • Suvning qattiqligi
 • Dispers sistemalar
 • Kolloiz eritmalar
 • Katalizatorlar
 • Anorganik moddalar sinflari
 • Organik moddalar tuzilishi nazariyasi
 • Izomerlar
 • Gomologlar
 • Organik moddalar
 • Genetik bog‘lanish
 • Organik reaksiyalar mexanizmi
 • Uglerod
 • Moddalar formulasini aniqlash
 • Sikloparafinlar
 • Vyurs reaksiyasi
 • To‘yingan va to‘yinmagan uglevodorodlar
 • Benzol
 • Benzol halqasida o‘rin olish reaksiyalari
 • Karbon kislotalar
 • Aldegidlar
 • Spirtlarga doir masalalar
 • Aminlar
 • Fenollarga doir masalalar
 • Tolalar
 • Polimerlar, polikondensatsialanish, sopolimer (qo‘sh polimer)
 • Geterotsiklin birikmalar
 • Glyukoza, sellyuloza va kraxmal
 • Anorganik kimyo
 • Kauchuklar
 • Nitrobirikmalar
 • Nuklein kislotalar
 • Aminokislotalar
 • Markovnikov qoidasi
 • Bog‘larning uzilishi
 • Murakkab efirlar, eterifikatsiya reaksiyasi
 • Organik moddalarning oksidlanish reaksiyalari
 • Ekologiya
 • Moddalarni tozalash, farqlash
 • Aralashmalarga doir masalalar
 • Reaksiya tenglamasi va zichlik asosida modda formulasini hisoblash
 • Mozdi formulasini yopish va parchalanish mahsulotlariga qarab aniqlashga doir masalalar
 • Mahsulot unumiga doir masalalar
 • Qo‘shimcha moddasi bo‘lgan moddalarga doir masalalar
 • Ozon- kislorod aralashmasiga doir masalalar
 • O‘g‘itlar
 • Neft va gaz
 • Tabiiy minerallar
 • Organik kimyo