Oddiy va murakkab moddalar mavzusidan test savollariQuyidagi oddiy moddalarni tashkil qilgan atomlarning valentligi berilgan qatorni toping.

1) H_2; 2) Cl_2; 3) N_2; 4) O_2

Oddiy moddalar qatorini ko‘rsating.

“Zar suvi”ning molyar massasi berilgan qatorni toping.

Qaysi hollarda oddiy modda haqida gap boradi?

1) qog‘oz tarkibida kislorod bor;

2) dengiz hayvonlari suvda erigan kislorod bilan nafas oladi;

3) qum tarkibida kremniy bor;

4) sulfat kislota tarkibiga kislorod kiradi;

5) kislorod qaytaruvchi va oksidlovchi bo‘lishi mumkin;

Atomlarga tegishli bo‘lgan terminlarni ko‘rsating.

Aralashmalar berilgan qatorni toping.

Kimyoviy elementlarga qo‘llaniladigan terminlarni aniqlang.

1) atom massa; 2) zichlik; 3) elektron qavat; 4) rang; 5) yadro zaryadi;

6) qaynash va suyuqlanish temperaturasi; 7) izotoplar;

Moddalarga tegishli bo‘lgan terminlarni aniqlang.

1) yadro zaryadi; 2) zichlik; 3) elektron qavat; 4) atom massa;

5) izotoplar; 6) rang; 7) qaynash va suyuqlanish temperaturasi;

Quyidagi jumlalarning qaysilarida oddiy modda haqida so‘z borayotganini ko‘rsating.

1) odam organizmida kalsiy va uglerod bor;

2) tirik organizmlar kislorod bilan nafas oladi;

3) neobiy davriy jadvalda V davr V guruhida joylashgan;

4) olmos qattiq modda;

5) ozon uchta atomdan tuzilgan;

Kimyoviy elementlar keltirilgan qatorni aniqlang.

Uglerod elementi quyidagi qaysi moddalar tarkibiga kirmagan?

1) karbid; 2) ohaktosh; 3) osh tuzi; 4) chili seltrasi;

5) bertole tuzi; 6) ichimlik soda;

Qaysi ifoda(lar) da kislorod molekulasi haqida so‘z boradi?

1) kaliy permanganat parchalanganda kislorod ajraladi;

2) havo tarkibida 20% kislorod bor;

3) gazometrda kislorod yig‘ilgan bo‘ladi;

4) kislorod suvda yomon eriydi;

5) malaxit tarkibida kislorod bor;

Quyida berilganlardan oddiy moddalarni tanlang.

1) glyukoza; 2) grafit; 3) mis kuporosi; 4) kislorod;

5) silvinit; 6) azot; 7) ammiak; 8) qora fosfor;

Qaysi ifoda(lar) da kislorod molekulasi haqida so‘z boradi?

1) kaliy permanganat parchalanganda kislorod ajraladi;

2) havo tarkibida 20\% kislorod bor;

3) atsetilen kislorodda yonib taxminan 3000^\circ C issiqlik beradi;

4) kislorod suvda yomon eriydi;

5) bertolle tuzi tarkibida kislorod bor;