Kvant sonlar mavzusidan test savollariQuyidagi orbitallarni yadro bilan bog‘lanish energiyasi ortib borish tartibida joylashtiring.

1) 4d;

2) 5p;

3) 6s;

4) 5d;

5) 5s;

Uglerod atomida elektronning qo‘zg‘alishi natijasida _\cdots

1) elektronlarning energiyalari yig‘indisi ortadi;

2) elektronlarning energiyalari yig‘indisi kamayadi;

3) Xund qoidasiga ko‘ra elektronlarning spin kvant sonlari yig‘indisi kamayadi;

4) kovalent bog‘ hosil qilish imkoniyati ortadi;

Oxirgi elektronning kvant sonlari 3,2,-1,-1/2 bo‘lgan elementni aniqlang.

Ni^{+3} ionidagi toq elektronlarning magnit kvant sonlari yig‘indisini toping.

Kvant sonlar haqidagi fikrlardan qaysilari to‘g‘ri?

1) bosh kvant son qiymati doimo 0 dan katta;

2) orbital kvant soni manfiy qiymatlarni ham olishi mumkin;

3) elementning tashqi elektron qavati qo‘zg‘algan holatga o‘tganda valent elektronlarning spin kvant sonlari yig‘indisi ortadi;

4) magnit kvant soni electron bulutining shaklini bildiriadi.

Elektronning kvant sonlari quyidagilardan qaysi biridek bo‘lishi mumkin emas?

Elektronning kvant sonlari (n,l,m_l,m_s ) 3,2,0,+1/2 bilan tugallangan elementning elektron konfiguratsiyasini aniqlang.

Qaysi qatorda pog‘onachalarni ulardagi elektronning yadro bilan bog‘lanish energiyasi ortib borish tartibida joylashtirilgan?

Vanadiy atomi va Fe^{+3} ionida o‘zaro nechta elektronning to‘rtala kvant soni ham bir xil?

Shu kecha kunduzda jami bo‘lib 218 ta element davriy sistemaga kiritilgan. Shulardan nechtasida kvant sonlari n=3,l=2,m_l=+2,s=+1/2 bo‘lgan elektron mavjud emas?

Elektronning kvant sonlari (n,l,m_l,m_s ) 3,1,0,-1/2 bilan tugallangan element atomini aniqlang.

Elektronning kvant sonlari (n,l,m_l,m_s ) 3,2,0,+1/2 bilan tugallangan elementning electron konfiguratsiyasini aniqlang.

Elektronning kvant sonlari (n,l,m_l,m_s ) 4,2,0,-1/2 bilan tugallangan elementni aniqlang.

Elektronning kvant sonlari (n,l,m_l,m_s ) 4,2,0,(-1)/2 bilan tugallangan elementning electron konfiguratsiyasini aniqlang.

Elektronning kvant sonlari (n,l,m_l,m_s ) 3,2,0,(-1)/2 bilan tugallangan elementning elektron konfiguratsiyasini aniqlang.

Cr^{+2} ionidagi toq elektronning magnit kvant sonlari yig‘indisini toping.

Qaysi elementlardagi “elektron sakrash” hodisasi Xund qoidasiga mos keladi?

1) xrom; 2) mis; 3) niobiy; 4) molibden; 5) oltin;

6) kumush; 7) ruteniy; 8) platina; 9) palladiy; 10) radiy

Ma’lumki, Cr atomi va Fe^{+2} ioni tarkibida 24 tadan elektronlar mavjud. Ularda o‘zaro nechta electron barcha kvant soni bilan bir xil?

Xlorning maksimal qo‘zg‘algan holatidagi barcha elektronlarining spin kvant sonlarini yig‘indisini toping.

Azotning oxirgi elektroni uchun magnit kvant sonini aniqlang.

Qaysi ionlar tarkibida kvant sonlari n=3;l=2; m_l=1; m_s=1/2 bo‘lgan elektron mavjud emas?

1) Mn^{+4};   2) Fe^{+3}; 3) Cr^{+3};

4) Br^{-3};   5)S^{-2}

Ni^{+3} ionidagi toq elektronlarning magnit kvant soni yig‘indisini toping.