Vyurs reaksiyasi mavzusidan test savollariTo‘la gidrogenlanganda 3-metilpentan hosil qiluvchi uglevodorodlarni aniqlang.

Qaysi reaktiv(lar)dan foydalanib benzolni toluoldan farqlash mumkin?

1) natriy gidroksid eritmasi; 2) kaliy permanganat eritmasi;

3) bromli suv; 4) kumush (I) oksidning ammiakli eritmasi;

Atsetilenni etilendan farqlash uchun qaysi modda(lar) eritmasi ishlatiladi?

1) kaliy permanganatning suvli eritmasi;

2) bromli suv;

3) kaliy permanganatning kislotali eritmasi;

4) kumush (I) oksidining ammiakdagi eritmasi;

Quyidagi moddalardan atsetilen gomologlarini aniqlang.

1) C_3H_6;

2) C_3H_4;

3) C_3H_8;

4) C_4H_6

Molekulasida bitta sp-gibridlangan uglerod atomi tutgan moddani aniqlang.

Ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadigan moddani aniqlang.

Berilgan moddalarni uglerod-uglerod bog‘ining uzunligi ortib borish tartibida joylashtiring.

Qaysi qatorda to‘yingan uglevodorodlar keltirilgan?

Qaysi qatorda to‘yinmagan uglevodorodlar keltirilgan?

Qaysi qatorda siklogeksen izomerlari keltirilgan?

Qaysi qatorda siklogeksan izomerlari keltirilgan?

Qaysi qatorda 1-metil-2-etilbenzol izomerlari keltirilgan?

Qaysi qatorda etilbenzol izomerlari keltirilgan?

Qaysi qatorda izobutilen izomerlari keltirilgan?

Qaysi qatorda siklobuten izomerlari keltirilgan?

Qaysi qatorda siklobutan izomerlari keltirilgan?

Qaysi qatordagi moddalar gidrogenlanish reaksiyasiga kirishadi?

Qaysi moddalar ketma-ketligidan foydalanib buten-1 dan buten-2 olish mumkin?

Qaysi qatorda benzol gomologlari keltirilgan?

Qaysi moddalar ketma- ketligidan foydalanib propanoldan izopropanol olish mumkin?

Ikkilamchi va uchlamchi butilbromidlar aralashmasiga natriy metali qo‘shib qizdirilganda qanday alkanlar hosil bo‘ladi (Vyurs reaksiyasi bo‘yicha)?

1) 3,4- dimetilgeksan;

2) 2,2,4- trimetilpentan;

3) 2,2,5,5- tetrametilgeksan;

4) 2,2,3,3- tetrametilbutan;

5) 2,2,3- trimetilpentan;

6) 2,5- dimetilgeksan

3-brom-2, 4-dimetilpentan va 2-brom-3, 3-dimetilbutan natriy bilan o‘zaro ta’sirlashganda qanday alkanlar hosil bo‘ladi (Vyurs reaksiyasi bo‘yicha)?

1) 2,2,3,4,5,5- geksametilgeksan;

2) 2,2,7,7- tetrametiloktan;

3) 2,2,3,5- tetrametil-4-izopropilgeksan;

4) 2,4,5,7- tetrametiloktan;

5) 2,2,6- trimetil-5-izopropilgeptan;

6) 2,5-dimetil-3,4-diizopropilgeksan;

3-brom-2, 4-dimetilpentan va 2-brom-3, 3-dimetilbutan natriy bilan o‘zaro ta’sirlashganda qanday alkanlar hosil bo‘lmaydi (Vyurs reaksiyasi bo‘yicha)?

1) 2,2,3,4,5,5- geksametilgeksan;

2) 2,2,7,7- tetrametiloktan;

3) 2,2,3,5-tetrametil-4-izopropilgeksan;

4) 2,4,5,7- tetrametiloktan;

5) 2,2,6-trimetil-5-izopropilgeptan;

6) 2,5-dimetil-3, 4-diizopropilgeksan;

1-brom-2, 2,3-trimetilbutan va 2-brom-3-metilbutan natriy bilan o‘zaro ta’sirlashganda qanday alkanlar hosil bo‘lmaydi (Vyurs reaksiyasi bo‘yicha)?

1) 2,3,3,6,6,7- geksametiloktan;

2) 2,2,3,6,7,7- geksametiloktan;

3) 2,3,4,5- tetrametilgeksan;

4) 3,6- dimetiloktan;

5) 2,3,3,5,6- pentametilgeptan;

6) 2,3,3,6- tetrametiloktan;

Uchlamchibutilbromid, ikkilamchi butilbromid va izobutilbromid natriy bilan ta’sirlashganda (Vyurs reaksiyasi bo‘yicha) qanday alkanlar hosil bo‘ladi?

1) 2,2,3,3- tetrametilbutan

2) 3,4- dimetilgeksan

3) 2,2,3- trimetilpentan

4) 2,2,3,3- tetrametilgeksan

5) 2,3- dimetilpentan

6) 2,4- dimetilgeksan

CH_2C(C_2H_5)_2-  moddani nomlang.

30 litr etan va eten aralashmasini to‘la xlorlash uchun 160 litr xlor kerak. dastlabki aralashmada necha litr alkan bo‘lgan?

Asetilen va propilendan iborat 16.2 g aralashma nikel katalizatori ishtirokida to‘liq gidrogenlanganda 17.8 g alkanlar aralashmasi hosil bo‘lsa, asetilen (g) massasini aniqlang.

Tarkibida 96\% metan bo‘lgan 300 l (n.sh.) tabiiy gazdan necha litr asetilen olish mumkin? (Reaksiya unumi 65\%).

Agar ikki xil alkanlarning monoxlorli hosilalari natriy metali ishtirokida Vurs reaksiyasiga kirishganda CH_3C(CH_3)_2CH(CH_3)CH(CH_3)C(CH_3)_3 va CH_3CH(CH_3)C(CH_3)_2CH(CH_3)C(CH_3)_3 tarkibli moddalar ham hosil bo‘lgan bo‘lsa, shu reaksiyada qatnashgan galogenouglevodorodlarni ko‘rsating.

1) CH_3CH(CH_3)_2CH(CH_3)Cl;

2) CH_3C(CH_3)(Cl)CH(CH_3)_2;

3) CH_3CH(CH_3)CH(CH_3)_2Cl;

4) CH_3C(CH_3)_2CH(Cl)CH_3;