Dasturlash asoslari mavzusidan test savollariInterpretator - bu:

Translyator nima?

Operator-bu:

PRINT “PAXTA”+ “OY” operatori bajarilgach ekranda nima xosil bo‘ladi.

Kompilyator - bu:

Deshifrator bu:

Bitta satrga nechta operator yozish mumkin?

Simvolli ma’lumotlarni ifodalovchi tip to‘g‘ri keltirilgan javobni aniqlang.

summa:=sqr(x)+3*a amalida qanday o‘zgaruvchilar ishtirok etgan?

Haqiqy ma’lumotlarni ifodalovchi ma’lumot tipini ko‘rsating.

Mantiqiy ma’lumotlarni ko‘rsatuvchi ma’lumot tipi bu - …

Quyida keltirilgan javoblardan qaysi biri butun sonlarni ifodalovchi tip hisoblanadi?

O‘zgaruvchilar noto‘g‘ri e’lon qilingan qatorni aniqlang.

Haqiqiy sonlarni ifodalovchi ma’lumot tiplari to‘g‘ri keltirilgan qatorlarni aniqlang.

Ushbu dastur natijasi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan? S:=-5;x:=0;repeat s:=s*(x+2);x:=x+1; until x

O‘zgaruvchini kvadratini hisoblovchi funksiya qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

a:=1.0; b:=3; x:=(a+b)/a*b-a; amalining natijasi nimaga teng?

O‘zgaruvchilarni e’lon qilishda qaysi javobda xatoga yo‘l qo‘yilgan?

k:=6; for i:=1 to 5 do begin inc(k); write(k,’ ‘) end; dasturining natijasi qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

А:=4; B:=2; X:=B mod A amallar bajarili natijasida X o‘zgaruvchining qiymati berilgan javoblardan qaysi biriga teng bo‘ladi?

Dastur natijasi to‘g‘ri keltirilgan javobni aniqlang: k:=6; for i:=1 to 5 do inc(k); write(k,’ ‘);

for i:= A downto B do S; amalida B o‘zgaruvchining qiymati A o‘zgaruvchining qiymatidan katta bo‘lsa, …

for i:= A to B do S; amalida B o‘zgaruvchining qiymati A o‘zgaruvchining qiymatidan kichik bo‘lsa, …

Faqatgina bitta shart asosida funksiya hisoblovchi amal keltirilgan qatorni aniqlang.

Qaysi qatorda noto‘g‘ri amal yozilgan?