Boshlang‘ich tushunchalar mavzusidan test savollari240^\circ ning radian o‘lchovini toping.

\frac{5\pi }{4} radian necha gradus bo‘ladi?

216^\circ ning radian o‘lchovini toping.

\frac{4\pi }{3} radian necha gradusga teng?

Quyidagi sonlardan qaysi biri manfiy?

72^\circ ning radian o‘lchovini toping.

Hisoblang.
5sin(90^{\circ})+2\cos(0^{\circ})-2\sin(270^{\circ})+10\cos(180^{\circ})

Ifodaning qiymatini hisoblang:
\sin(180^{\circ})+\sin(270^{\circ})-ctg(90^{\circ})+tg(180^{\circ})-\cos(90^{\circ})

Hisoblang:
3tg0^{\circ}+2\cos 90^{\circ}+3\sin 270^{\circ}-3\cos 180^{\circ}

Agar \sin \alpha \cdot \cos \alpha >0 bo‘lsa, \alpha burchak qaysi chorakka tegishli?

Agar tg\alpha \cdot \cos \alpha >0 bo‘lsa, \alpha burchak qaysi chorakka tegishli?

Agar \sin \alpha \cdot \cos \alpha<0 bo‘lsa, \alpha burchak qaysi chorakga tegishli?

Quyidagi sonli ifodalarning qaysi biri musbat?
M=\frac{cos 320^{\circ}}{sin 217^{\circ}}; N=\frac{ctg187^\circ}{tg340^\circ}

P=\frac{tg185^\circ}{sin140^\circ}; Q=\frac{sin135^\circ}{ctg140^\circ}

Quyidagi sonlardan qaysi biri manfiy?

Quyidagi sonlardan qaysi biri musbat?

Quyidagi sonlardan qaysi biri manfiy?

a=\sin 540^{\circ} va b=\cos 640^{\circ}, c=tg545^{\circ}, d=ctg405^{\circ} sonlardan qaysi biri manfiy?

P(-3;0) nuqtani koordinata boshi atrofida 90º ga burganda u qaysi nuqtaga o‘tadi?

P(-3;0) nuqtani koordinata boshi atrofida 90º ga burganda hosil \alpha bo‘ladigan nuqtaning koordinatalarini toping.

P(-3;0) nuqtani koordinata boshi atrofida 90º ga burganda hosil bo‘ladigan nuqtaning koordinatalarini toping.

Agar \sin x-\frac{1}{\sin x}=-3 bo‘lsa, sin^{2}x+\frac{1}{sin^{2}x}ning qiymati qanchaga teng bo‘ladi?

Hisoblang:
\cos (\frac{12\pi }{5}(\log _{2}0.25+\log _{0.25}2))

Ushbu a=2.7(2), b=\sqrt{2+\sqrt[3]{8}}, c=\pi -3.14, d=\sin \frac{\pi }{3} sonlardan qaysilari irratsional sonlar?

Qaysi ko‘paytma musbat?1) sin(4.11)\cdot tg(3.52);2) cos(2.53)\cdot \log _{\frac{1}{2}}\frac{\pi }{3};
3) ctg(5.73)\cdot \cos(1.19);

Ushbu k=2^{\frac{\pi }{4}}, p=\log _{2}\frac{\pi }{5} va q=\sin \frac{5\pi }{6} sonlarini o‘sish tartibida yozing.

Agar \frac{1}{2}x=(\sin 30^{\circ}+tg60^{\circ} \cdot \cos30^\circ)^2 bo‘lsa, x=?

Qaysi ko‘paytma manfiy?

1) cos(3.78)\cdot \log _{2}(1.37);

2) tg(2.91)\cdot ctg(4.82);

3) ln(1.98)\cdot tg(4.45;)