Ko‘rsatkichli tenglamalar mavzusidan test savollariTenglamaning nechta ildizi bor? 3^{5-2x^{2}}-4\cdot 3^{-x^{2}-5}=-3^{-14}

Tenglamaning nechta ildizi bor?

3^{x^{2}-x}+3^{2+x-x^{2}}=10

Tenglamani yeching:

\sqrt{\frac{15}{4^{1-x}}+4^{x-1}}=32

3^{x^{2}-x}+3^{2+x-x^{2}}=10 tenglamaning ildizlari kvadratlari yig‘indisini toping.

9^{x+1}-3^{x+3}+5\cdot 3^{x+1}+3=0 tenglamaning yechimlari yig‘indisini toping.

5^{n}=240^{x}=128 bo‘lsa, n va x orqali ifodalang.

Tenglamani yeching:

\sqrt{\sqrt[3]{2^{5x}\cdot \sqrt[x]{8^{-1}}}}=\sqrt{16}\sqrt[9]{8}

Quidagi tenglamaning kata ildizi va kichik ildizi ayirmasini toping:

(\sqrt{2+\sqrt{3}})^{x}+(\sqrt{2-\sqrt{3}})^{x}=4

Tenglamaning ildizlari ko‘paytmasini toping:

3^{x^{2}-2x+2}+3^{2x-x^{2}-1}=\frac{28}{3}

Tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping:

81^{2x+1}=\frac{1}{9^{x-3}}

1-\frac{1}{196^{x}}=m va 1-\frac{1}{14^{x}}=n bo‘lsa, m+n^{2}=?

Quyidagi tenglama nechta ildizga ega?

2^{x}=x^{2}-3

Tenglamani yeching:

8^{\log _{2}x}+x^{\log _{2}8}=128

Tenglamaning ildizlari ko‘paytmasini toping:

256^{\frac{x}{2}+\frac{1}{2}}+4^{2x}=\frac{17}{16}

\sqrt[5]{\frac{(\frac{1}{4})^{x}}{2^{4-4x}}}=\sqrt[6]{8^{2x-1}}

Tenglamaning barcha yechimlari yig‘indisini toping.

Tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping:

27^{2x+1}=\frac{1}{9^{x-2}}

Tenglamani yeching:

81^{lgx}\cdot 9^{lgx}=27

27^{x}(27^{x}-12)=-27

Tenglama yechimlarinig ko‘paytmasini toping.

Quyidagi tenglamaning ildizlari ko‘paytmasini toping:

2^{x^{2}-x+1}+2^{x^{2}-x-2}-2^{x^{2}-x-1}=112

Quyidagi tenglama nechta ildizga ega?

3^{-x}=3-x^{2}

Tengsizlik x ning nechta butun qiymatida o‘rinli?

4\cdot (0.2)^{x^{2}+x-2}-15\cdot (0.2)^{x^{2}+x-1}\ge 1

Tenglamani yeching:

2^{2x}=\sqrt[4]{2\cdot \sqrt[4]{2\cdot \sqrt[4]{2\cdot_\cdots }}}

Tenglamani yeching:

9^{\log _{3}x}+x^{\log _{3}9}=162

(x^{2}-15)^{x^{2}-5x+6}=1 tenglikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta?

Tenglamani yeching:

\frac{625^{x}\cdot 5^{4x-1}}{25^{3-x}\cdot 125^{3x+1}}\cdot0.04

Tenglama ildizlarining ko‘paytmasini toping:

3^{x^{2}-2}=0.(3)^{x}

9^{x+1}-3^{x+3}+5\cdot 3^{x+1}+3=0 tenglamaning yechimlari yig‘indisini toping.

4^{\sin{x}}=20-16^{\sin{x}} tenlamani yeching.

Tenglamani yeching:

3^{3x}=\sqrt[4]{3\cdot \sqrt[4]{3\cdot \sqrt[4]{3\cdot_\cdots }}}

Quyidagi tenglamaning yechimlari nechta?

3^{x^{2}-x}+3^{2+x-x^{2}}=10