Magnit maydon energiyasi mavzusidan test savollariG‘altakdan 4 A tok o‘tayotganida hosil bo‘lgan magnit maydon energiyasi 4 J bo‘lsa, g‘altakning induktivligini toping.

12 A tok o‘tayotgan g‘altakdagi induktivlik 0.2 ga teng bo‘lsa, uning magnit maydon energiyasini (J) toping.

G‘altakdan o‘tayotgan tok kuchi 3 A dan 6 A gacha 0.3 sekund davomida o‘zgaradi. Natijada 6 V induksiya EYuK kuzatildi. G‘altak ichidagi magnit maydon energiyasi (J) qanchaga o‘zgaradi?

Agar konturning induktivligi 45 mH bo‘lgan g‘altakdan 2 mA tok oqayotgan bo‘lsa, tebranish konturida elektr maydon energiyasining eng katta qiymatini (nJ) toping.

Induktivligi 0.1 H bo‘lgan o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok kuchi 1 A bo‘lsa, magnit maydon energiyasini (mJ) toping.

Energiyaning 4.19 J o‘zgarishi massaning qanday o‘zgarishiga mos keladi (kg) ?

G‘altakning o‘lchamlari o‘zgartirilishi natijasida uning induktivligi 2 marta ortdi. G‘altakdan o‘tayotgan tok 2 marta kamaytirildi. G‘altakning magnit maydon energiyasi qanday o‘zgaradi?

Induktivligi 0.2 H bo‘lgan g‘altakdan 10 A tok o‘tmoqda. G‘altak ichidagi magnit maydon energiyasini (J) aniqlang.

Induktiv g‘altakdan 2 A tok o‘tganda, unda 40 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlar soni 4 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Aktiv uzunligi 40 sm bo‘lgan o‘tkazgichdan 4 A tok oqmoqda. Induksiyasi 0.2 Tl bo‘lgan bir jinsli magnit maydon unga perpendikulyar yo‘nalgan. O‘tkazgich magnit maydonga va o‘ziga perpendikulyar bo‘lgan yo‘nalishda 20 sm ga siljishida bajarilgan ishni toping.

Induktiv g‘altakdan 1 A tok o‘tganda, unda 40 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlar soni 4 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Induktiv g‘altakdan 2 A tok o‘tganda, unda 40 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlar soni 5 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Induktiv g‘altakdan 1 A tok o‘tganda, unda 40 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlar soni 5 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Induktiv g‘altakdan 2 A tok o‘tkanda, unda 40 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlar soni 2 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Induktiv g‘altakdan 1 A tok o‘tganda, unda 20 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlar soni 2 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Induktiv g‘altakdan 1 A tok o‘tganda, unda 20 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlar soni 4 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Induktiv g‘altakdan 2 A tok o‘tganda, unda 60 Wb magnit oqimi vujudga keladi. Agar g‘altakdagi magnit oqimi doimiy saqlanib, g‘altakning o‘ramlari soni 2 marta orttirilsa, undagi magnit maydon energiyasi qanday qiymatga (J) ega bo‘ladi?

Agar solenoidda tok kuchi 10 A bo‘lganda magnit maydon energiyasi 5 J bo‘lsa, hosil bo‘lgan magnit maydon oqimini hisoblab toping (Wb).

G‘altakdan 3 A tok o‘tkanda 2 Wb magnit oqim hosil bo‘lsa, g‘altak magnit maydonining energiyasi qanday bo‘ladi (J) ?

Induksiyasi 800 mTl bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda 80 sm uzunlikdagi o‘tkazgich 0.54 km/soat tezlik bilan induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda tekis harakat qilmoqda. Agar 10 s ichida 1.92 J ish bajarilgan bo‘lsa, o‘tkazgichdagi tok kuchini hisoblab toping (A).

G‘altakdan 4 A tok o‘tayotganida hosil bo‘luvchi magnit maydon energiyasi 4 J bo‘lsa, g‘altakning induktivligi necha genri?

Solenoiddagi tok kuchi 10 A bo‘lganda magnit maydon energiyasi 5 J bo‘lsa, solenoid orqali o‘tayotgan magnit oqimini (WB) aniqlang.

Ko‘ndalang magnit maydonda aylanayotgan zaryadning kinetik energiyasi 9 marta ortsa, uning aylanish davri qanday o‘zgaradi? Zaryad tezligi v

G‘altakning magnit oqimi 0.2 Wb. Induktivlik g‘altagi hosil qilayotgan magnit maydoni energiyasi 6J ga teng. Bu g‘altakning induktivligi qanday (mH)?

Elektronni anodga yetib borishida elektr maydonni bajargan ishini toping?

Maydonining energiyasi 2 J bo‘lishi uchun induktivligi 1 H bo‘lgan drossel chulg‘amidagi tok kuchi (A) qancha bo‘lishi kerak?