Izojarayonlar uchun termodinamika birinchi qonuni mavzusidan test savollariVannada 80 litr 20^\circ C haroratli suv bor. Vannaga qaynab turgan suvdan necha kilogramm quyilsa, natijaviy harorat 60^\circ C bo‘ladi?

0^\circ C haroratli muz issiq xonaga olib kirildi. Muzning erish vaqtida…

60^\circ Cdagi 3m massali suvga 0^\circ Cdagi m massali qo‘rg‘oshin va alyuminiy bo‘laklari tushirildi. Sistemada termodinamik muvozanat vujudga kelgandan keyingi alyuminiy va qo‘rg‘oshinlarning haroratlarini toping (^\circ C). (c_q=130 \frac{J} {kg\cdot K} , c_a=880 \frac{J} {kg\cdot K}) , c_s=4200 \frac{J} {kg\cdot K}) )

Bug‘lanishga teskari jarayon qaysi?

Temperaturasi 20^\circ C bo‘lgan 600 gramm suvga -8^\circ C temperaturali 100 gramm muz tashlanganda, idishdagi natijaviy temperatura qanday bo‘ladi? (c_S=4200 \frac{J} {kg\cdot K} , c_M=2100 \frac{J} {kg\cdot K} , \lambda_M=330 kJ/kg)

Quvvati 54 W bo‘lgan elektr lampochka 650 sm^3 suvi bo‘lgan idishga tushirildi. 3 minutda suv 3.4^\circ Cga isigan. Lampochkaning yorug‘lik foydali ish koeffitsiyenti qanday?(c_S=4.2 \frac{kJ} {kg\cdot K}).

Temperaturasi 20^\circ C bo‘lgan yomg‘ir tomchisi yerga kelib urilganda to‘la bug‘lanib ketishi uchun qanday balandlikdan erkin tushishi kerak? Havoning qarshiligini hisobga olmang.(Suvning solishtirma issiqlik sig‘imi 4200 \frac{J} {kg\cdot K} , solishtirma bug‘lanish issiqligi 2.3 MJ/kg, erkin tushish tezlanishi barcha balandliklarda o‘zgarmas va g=10 m/s^2ga teng)

10^\circ C haroratli 1 litr suvning ichki energiyasi -10^\circ C haroratli 1 kilogramm muzning ichki energiyasidan qancha ko‘p?

Harorati 10^\circ C, massasi 2 kilogramm bo‘lgan suvni 15^\circ Cga isitish uchun uning ustiga quyilayotgan 1 kilogramm suvning harorati qanday bo‘lishi kerak? (c_{suv}=4200 \frac{J} {kg\cdot K})

Qaynab turgan 3 litr suv 10^\circ Cgacha sovisa, atrof- muhitga qancha issiqlik ajraladi? (c_{suv}=4200 \frac{J} {kg\cdot K} )

Qozondagi 20^\circ C haroratli 90 litr suvni qaynatish uchun FIKi 20\% bo‘lgan o‘choqda qancha ko‘mir yoqish yoqish kerak? (c_{suv}=4200 \frac{J} {kg\cdot K}) , q_{k}=30 MJ/kg)

Kislorodning solishtirma issiqlik sig‘imini (c_V) toping (\frac{J} {kg\cdot K}) ). (Mr_O =32 m. a. b.)

Issiqlik sig‘imi 400 J/K va harorati 10^\circ C bo‘lgan kalorimetrga avval 2 litr 15^\circ C haroratli suv, ketidan 200^\circ C haroratli 400 gr metall solindi. Termodinamik muvozanat nuqtasini toping. (metallning solishtirma issiqlik sig‘imi 250 \frac{J} {kg\cdot K} )

Radiusi yarim millimetr bo‘lgan 8 ta bir xil simob tomchisi birlashib, yaxlit tomchi hosil qilganida harorat qanchaga ortadi (^\circ K)? (c=125 \frac{J} {kg\cdot K} , \sigma=0.47 N/m)

Vannada 80 litr 20^\circ C haroratli suv bor. Vannaga qaynab turgan suvdan necha kilogramm quyilsa, natijaviy harorat 60^\circ C bo‘ladi?

Erkin siljiy oladigan porshen ostidagi geliyning solishtirma issiqlik sig‘imini toping (\frac{J} {kg\cdot K}). (Ar_{(He)} =4 m. a.b)

Qaynab turgan 4 litr suvga -6^\circ C haroratli qancha muz solinsa, muzning yarmi eriydi?

Erkin siljiy oladigan porshen ostidagi argonning solishtirma issiqlik sig‘imini toping \frac{J}{kg\cdot K}). (Ar_{(He)} =40 m.a.b)

-8^\circ C haroratli muzning ustiga 20 litr qaynab turgan suv quyilganida muzning 20\% eridi. Muzning massasini toping.

Ballondagi 5 mol azotning (N_2) issiqlik sig‘imini toping.

2 litr suvning haroratini 10^\circ C ga ko‘tarish uchun qancha issiqlik berish kerak? (c_{suv}=4.2 \frac{J}{kg\cdot K})

Qaynab turgan 10 litr suvning harorati 90^\circ Cgacha pasaysa, atrof muhitga qancha issiqlik energiyasi tarqaladi? (c_{suv}=4200 \frac{J}{kg\cdot K})

Quyidagi fikrlardan qaysi biri noto‘g‘ri?

Kristall qattiq jism eriyotganida uning harorati qanday o‘zgaradi?

4 kilogramm massali jismning haroratini 26^\circ C dan 30^\circ C gacha orttirish uchun 38.4 kJ energiya sarflandi. Jismning solishtirma issiqlik sig‘imini toping (\frac{J}{kg\cdot K}).

Solishtirma issiqlik sig‘imi 800 \frac{J}{kg\cdot K} bo‘lgan jismning haroratini 54^\circ C dan 60^\circ Cgacha orttirish uchun 33.6 kJ energiya sarflandi. Jismning issiqlik sig‘imini toping (J/K).

Idishdagi suvning issiqlik sig‘imi 42 kJ/K bo‘lsa, uning hajmini toping (litr).

20 litr suvning issiqlik sig‘imini toping.

Quyidagi fikrlardan qaysi biri noto‘g‘ri?

20^\circ C haroratli 4.5 litr suvga 80^\circ C haroratli kerosin aralashtirildi. Aralashmaning harorati 65^\circ C bo‘lishi uchun kerosinning massasi qanday bo‘lishi kerak? (c_{suv}=4.2 \frac{kJ}{kg\cdot K}, c_{ker}=2.1 \frac{kJ}{kg\cdot K})