Ichki energiya mavzusidan test savollariIdeal gazni adiabat tarzda siqib ish bajarildi. Bunda gazning kinetik va potensial energiyalari qanday o‘zgaradi?

Adibiatik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi?

Adiabat tizim tashkil qiluvchi jismlar uchun quyidagi ifodalarning qay biri hamisha o‘rinli bo‘ladi? c - solishtirma issiqlik sig‘imi.

Adiabatik jarayonda gazning ichki energiyasi 5 kJ ga kamaydi. Bajarilgan ishni (kJ) toping.

Adiabatik kengayishda gazning ichki energiyasi qanday o‘zgaradi?

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring. Adiabatik jarayonda ...

Ideal gaz adiabatik kengayganda, uning harorati qanday o‘zgaradi?

Ideal gaz adiabatik kengayib, ichki energiyasi 5 kJ ga kamaydi. Bunda gaz qancha ish bajargan (kJ)?

Gaz adiabat ravishda siqilmoqda. Bunda gazning T temperaturasi va p bosimi qanday o‘zgaradi?

4 mol miqdordagi bir atomli ideal gazni adiabatik siqishda 249 J ish bajarilgan bo‘lsa, gazning temperaturasi necha gradusga o‘zgargan? R = 8.3 J/mol\cdot K

Ideal gaz adiabatik kengayganda, uning harorati qanday o‘zgaradi?

Katrno siklida ishlaydigan mashinada isitkich va sovutkich temperaturalarining nisbati 5 ga teng. Agar bir siklda sovutkichga 36 kJ issiqlik berilgan bo‘lsa, isitkichdan olingan issiqlik miqdorini aniqlang (kJ).

Gazni adiabatik siqishda 50 MJ ish bajarildi. Bunda gazning ichki energiyasi...

Bir atomli gazga issiqlik berilganda, gaz izobarik ravishda 0.05 m^{3} kengaydi. Agar gazning bosimi 10^{5}Pa bo‘lsa, gazning ichki energiyasi necha kJ ortgan?

Karno siklida ishlayotgan bug‘ turbinasiga temperaturasi 480^\circ {C} bo‘lgan bug‘ kirib, undan 30^\circ {C} temperaturada chiqsa, turbinaning FIKni aniqlang (\%).

Agar ideal gaz bosimi 2.5 marta kamayib, hajmi 5 marta ortsa, uning ichki energiyasi qanday o‘zgaradi.

1 litr havo 0^\circ {C} dan 1000^\circ {C} temperaturagacha izoxorik qizitildi. Havoning ichki energiyasi (J) qanchaga o‘zgaradi?

Agar ballondagi gazning yarmi chiqib ketishi natijasida uning harorati 470^\circ {C} dan 170^\circ {C} gacha pasaygan bo‘lsa, uning ichki energiyasi necha marta kamaygan bo‘ladi?

Qanday haroratda massasi 4 kg bo‘lgan argonning ichki energiyasi 300 kJ ga teng bo‘ladi (K). Argonning molyar massasi 40 g/mol.

20 g gefiyning temperaturasi 200^\circ {C} ga ortganda ichki energiyasi (kJ) qanchagacha o‘zgaradi?

Temperaturasi 40^\circ {C}ga ortganda 5 mol neon gazining ichki energiyasi (J) qanchaga o‘zgaradi? Neonning nisbiy molekulyar massasi M_{r} = 20 g/mol.

Bir atomli 12 mol gazning ichki energiyasini (J) hisoblang. Gazning temperaturasi 37^\circ {C}.

Temperaturasi 20 K ga ortganda 400 g azotning ichki energiyasi (J) qanchaga o‘zgaradi? Azotning molyar massasi \mu = 0.028 kg/mol.

27^\circ C da bir atomli 10 mol gazning ichki energiyasi qanday (kJ)?

2 mol geliy 30^\circ C dan - 70^\circ C gacha sovitilganda, uning ichki energiyasi (kJ) qanchaga kamayadi?

1 litr havoni 0^\circ {C} dan 100^\circ {C} temperaturagacha izoxorik qizitildi. Havoning ichki energiyasi (J) qanchaga o‘zgaradi?

Temperaturasi 200 K ga ortganda 20 g geliyning ichki energiyasi (kJ) qanchaga o‘zgaradi?

Hajmlari V_{2}=3V_{1} bosimlari P_{1}=6P_{2}, bo‘lgan bir atomli ideal gazlarning ichki energiyalarini taqqoslang.

Agar ballondagi gazning yarmi chiqib ketishi natijasida uning temperaturasi 47^\circ {C} dan 17^\circ {C} gacha pasaygan bo‘lsa, ichki energiya necha marta kamaygan bo‘ladi?

Temperaturalari bir xil bo‘lgan teng massali argon (Ar) va metanning (CH_{4}) ichki energiyalari nisbati qanday bo‘ladi? Argonning molyar massasi 40 g/mol, metanniki 16 g/mol ga teng?