Molekulalarning o‘rtacha tezligi mavzusidan test savollariAzot molekulasining 310 K temperaturadagi o‘rtacha kvadratik tezligini (m/s) toping. Azotning molyar massasi \mu = 0.028 kg/mol.

Bir atomli ideal gaz temperaturasi 10 K oshirilganda uning molekulalari o‘rtacha kvadratik tezligi 100 m/s dan 120 m/s ga yetgan. Molekulalar tezligi 200 m/s dan 500 m/s gacha ortganda temperatura qanchaga ortadi?

Bir atomli ideal gaz temperaturasi 10 K oshirilganda uning molekulalri o‘rtacha kvaratik tezligi 100 m/s dan 150 m/s ga yetgan. Molekulyar tezligi 200 m/s dan 250 m/s gacha ortganda temperatura qanchaga ortadi?

Bir atomli ideal gaz temperaturasi 10 K oshirilganda uning molekulalari o‘rtacha kvadratik tezligi 100 m/s dan 120 m/s ga yetgan. Molekulalar tezligi 200 m/s dan 300 m/s gacha ortganda temperatura qanchaga ortadi?

Bir atomli ideal gaz temperaturasi 10 K oshirilganda uning molekulalari o‘rtacha kvadratik tezligi 100 m/s dan 120 m/s ga yetgan. Molekulalar tezligi 200 m/s dan 500 m/s gacha ortganda temperatura qanchga ortadi?

Bir atomli ideal gaz temperaturasi 10 K oshirilganda uning molekulalari o‘rtacha kvadratik tezligi 100 m/s dan 120 m/s ga yetgan. Molekulalar tezligi 200 m/s dan 360 m/s gacha ortganda temperatura qanchaga ortadi?

Bir atomli ideal gaz temperaturasi 10 K oshirilganda uning molekulalari o‘rtacha kvadratik tezligi 100 m/s dan 120 m/s ga yetgan. Molekulalar tezligi 250 m/s dan 350 m/s gacha ortganda temperatura qanchaga ortadi?

Harorati 27^\circ C, modda miqdori 4 mol bo‘lgan 8.31 g massali gaz molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligini (km/s) toping.

Bir atomli gazning hajmini uch marta kamaytirib, molekulalarining o‘rtacha kinetik energiyasini uch marta oshirilsa, uning bosimi necha marta o‘zgaradi?

Bir atomli ideal gaz temperaturasi 10 K oshirilganda uning molekulalari o‘rtacha kvadratik tezligi 100 m/s dan 120 m/s ga yetgan. Molekulalar tezligi 200 m/s dan 280 m/s gacha ortganda temperatura qanchaga ortadi?

Agar 1 m^{3} hajmli ballonda 1 kPa bosim ostida 12 g massali gaz bo‘lsa, shu gaz molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligini (m/s) toping.

37^\circ C temperaturada azot molekulasining o‘rtacha kvadratik tezligini (m/s) toping. Azotning molyar massasi \mu = 0.028 kg/mol.

Gaz temperaturasi 21\% ga ortsa, molekulalarning o‘rtacha kvadratik tezligi necha foizga ortadi?

\frac{m\bar{v^{2}}T}{3pVt} ifodadan m- massa, \bar{v}- tezlik kvadratning o‘rtacha qiymati, T - temperatura, p - bosim, V - hajm, t - vaqt. Butun ifoda nimani anglatadi?

Temperatura (K) qanday bo‘lganda vodorod molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligi 2000 m/s bo‘ladi? Vodorodning molyar massasi \mu = 0.002 kg/mol.

Harorati 550 K, bosimi 150 kPa bo‘lgan gaz molekulalarining konsentratsiyasini (1/m^{3}) toping. Bolsman doimiysi k = 1.38\cdot10^{-23} J/K.

Atom holatidagi kislorod zarrachalarining 138^\circ C dagi o‘rtacha kvadratik tezliklarini (m/s) aniqlang. M_{atom} = 16 g/mol, R=8.3\frac{J}{K\cdot mol}

Temperaturasi 47^\circ C bo‘lgan metan molekulasining o‘rtacha kvadratik tezligi qanchaga teng bo‘ladi (m/s)? M_{CH_{4}} = 16 g/mol.

Qanday temperaturadagi geliy atomining o‘rtacha kvadratik tezligi, 700 K temperaturadagi azot molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligiga teng bo‘ladi (K)?M(He) = 4 g/mol, M(N_{2}) = 28 g/mol.

Azot gazi molekulasining idish devoriga 60^\circ burchak ostida mutlaq elastik urilishi natijasida impulsning o‘zgarishi 1.4\cdot10^{-23} kg\cdot m/s ga teng bo‘ldi. Azot molekulasining tezligini toping (m/s). N_{A} = 6\cdot10^{23} mol^{-1}

Azot gazi molekulasining idish devoriga 60^\circ burchak ostida mutloq elastik urilishi natijasida impulsining o‘zgarishi 2.8\cdot10^{-23} kg\cdot m/s ga teng bo‘lsa, azot molekulasining tezligi qanday bo‘lgan (m/s)? M(N_{2}) = 28 g/mol.

Gazning mutloq temperaturasi 1.69 marta ortganida, molekulalaming o‘rtacha kvadratik tezligi necha marta ortadi?

Zichligi 2 kg/m^{3}, bosimi 540 kPa ga teng bo‘lgan gaz molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligini aniqlang (m/s).

Qanday temperaturadagi vodorod molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligi, 580 K temperaturadagi geliy gazi molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligiga teng bo‘ladi?

Ideal gazning bosimi 7.2 MPa, zichligi 2.4 kg/m^{3}. Gaz molekulasining o‘rtacha kvadratik tezligini (m/s) baholang.

Ideal gazning bosimi 6 marta ortsa, molekulalarining konsentratsiyasi esa 1.5 marta kamaysa, gaz molekulasining o‘rtacha kvadratik tezligi qanday o‘zgaradi?

Absolyut temperatura 8 marta oshganda ideal gaz molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligi necha marta ortadi?

Barcha to‘g‘ri tasdiqlarni ko‘rsating:

1) har bir tur atom va molekulalar uchun shunday muvozanat masofasi bo‘ladiki, bu masofada ulaming tortishish kuchlari itarishish kuchlariga teng bo‘ladi;

2) agar molekulalar orasidagi masofa muvozanat masofasidan kichik bo‘lsa, itarishish kuchlari tortishish kuchlaridan katta bo‘ladi;

3) agar molekulalar orasidagi masofa muvozanat masofasidan kichik bo‘lsa, tortishish kuchlari itarishish kuchlaridan katta bo‘ladi;

4) agar molekulalar orasidagi masofa muvozanat masofasidan katta bo‘lsa, itarishish kuchlari tortishish kuchlaridan kichik bo‘ladi;

5) agar molekulalar orasidagi masofa muvozanat masofasidan katta bo‘lsa, itarishish kuchlari tortishish kuchlaridan katta bo‘ladi.

Yopiq idishda suv va uning to‘yingan bug‘i bor. Suv (v_{1}) va bug‘ (v_{2}) molekulalari issiqlik harakatining o‘rtacha kvadratik tezligini taqqoslang.

Bir xil temperaturadagi geliy gazi atomlari va azot gazi molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezliklari nisbatini aniqlang. Geliy va azotning nisbiy atom massalari mos ravishda 4 va 14 ga teng.