Parametrli tengsizliklar mavzusidan test savollarikx^{2}+2x+k+2>0 tengsizlik yechimga ega bo‘lmaydigan k ning butun qiymatlari orasidan eng kattasini toping.

a ning qanday qiymatlarida \begin{cases}3-7x<3x-7 \\1+2x<a+x\end{cases} tengsizliklar sistemasi yechimga ega emas?

Ushbu (x-a)(x-b)\le 0 tengsizlikning yechimlari to‘plami [2; 6] oraliqdan iborat. ab ning qiymatini toping.

a ning qanday qiymatlarida ax^{2}+8x+a<0 tengsizlik x ning barcha qiymatlarida o‘rinli bo‘ladi?

Tengsizliklar sistemasi a ning qanday qiymatlarida yechimga ega bo‘lmaydi?

\begin{cases}ax>7a-3 \\ ax\le 3a+3 \end{cases}

b ning qaysi qiymatlarida yechimga ega emas?

\begin{cases}bx\ge 6b-2 \\ bx\le 4b+2\end{cases}

Tengsizliklar sistemasi b ning qanday qiymatlarida yechimga ega bo‘lmaydi?

\begin{cases}bx\ge 5b-3 \\bx\le 4b+3\end{cases}

k ning kx^{2}+4x+k+1>0 tengsizlik yechimga ega bo‘lmaydigan butun qiymatlari orasidan eng kattasini toping.

a ning qanday qiymatida a(x-1)>x-2 tengsizlik x ning barcha qiymatlarida o‘rinli bo‘ladi?

Tengsizlikni yeching:

(a<0 shartda) ax>\frac{1}{x}

n ning 10 dan oshmaydigan nechta natural qiymatida nx^{2}+4x>1-3n tengsizlik x ning ixtiyoriy qiymatida o‘rinli bo‘ladi?

t ning qanday qiymatlarida tx^{2}-6x-1<0 tengsizlik x ning barcha qiymatlarida o‘rinli bo‘ladi?

m ning qanday qiymatida \frac{mx+9}{x}\ge -10 tengsizlikning eng katta manfiy yechimi -3 ga teng bo‘ladi?