Chiziqli tengsizliklar mavzusidan test savollariTengsizlikni yeching:

\frac{1-x}{2}+3<3x-\frac{2x+1}{4}

Tengsizlikni yeching:

1-\frac{17-3x}{2}>1.5x

Ushbu f(x)=\frac{\sqrt{8+x}}{x+2} funksiyaning aniqlaninsh sohasini toping.

Tenglamada x ning qabul qilishi mumkin bo‘lgan qiymatlar to‘plamini ko‘rsating.

\frac{4}{x+3}+\frac{7}{\sqrt{x+3}}=\frac{1}{x^{2}+5x+6}

Ushbu 1\le \frac{x+3}{4}\le 4 tengsizlikning tub sonlardan iborat nechta yechimi bor?

a ning qanday qiymatida 8^{\frac{2}{3}}\cdot a-\sqrt[3]{(-8)^{-2}} ifoda musbat bo‘ladi?

Quyida keltirilgan tengsizliklardan qaysi 3x-a>b-2x tengsizlikka teng kuchli emas?

(x+1)^{2}>(x+2)^{2} tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun sonni toping.

8+\frac{6x-8}{10}>\frac{x-2}{6}+\frac{1-5x}{8}+\frac{1}{4} tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun manfiy son nechaga teng?

m ning qanday qiymatlarida \begin{cases}x-y=m-1 \\ 2x-y=3-m
\end{cases} tenglamalar sistemasining yechimida y musbat bo‘ladi?

\frac{2x-7}{6}+\frac{7x-2}{3}<3-\frac{1-x}{2} tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlaridan eng kattasini ko‘rsating.