Parametrli kvadrat tenglamalar mavzusidan test savollariTenglamaning ildizi 0ga teng bo‘ladigan m ning barcha qiymatlari ko‘paytmasini toping.

x^{2}-9x+(m^{2}-4)(m^{2}-9)=0

b ning qanday qiymatida x^{2}+\frac{2}{3}x+b uchhad to‘la kvadrat bo‘ladi?

k ning qanday qiymatlarida x^{2}+2(k-9)x+k^{2}+3k+4 ifodani to‘la kvadrat shaklida tasvirlab bo‘ladi?

Ushbu x^{2}-px+8=0 tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng. Bu tenglamaning barcha koeffisientlari yig‘indisini toping.

p ning qanday qiymatida x^{2}+px+15=0 tenglamaning ildizlaridan biri 5 ga teng bo‘ladi?

Ushbu x^{2}+px-12=0 tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng. Shu tenglamaning koeffisientlari yig‘indisini toping.

Ushbu x^{2}+px-12=0 tenglamaning ildizlaridan biri 2 ga teng. P (-12) nimaga teng.

a ning qanday qiymatida x^{2}-(a-1)x+36 tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga teng bo‘ladi?

x_{1} va x_{2} sonlar x^{2}+x+a=0 tenglamaning ildizlari bo‘lib, \frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}=\frac{1}{2} tenglikni qanoatlantiradi. a ni toping.

k ning qanday qiymatlarida kx^{2}-6kx+2k+3=0 tenglama ildizlari kublarining yig‘indisi 72 ga teng bo‘ladi?

x_{1} va x_{2} sonlar x^{2}+ax+6=0 kvadrat tenglamaning yechimlari \frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}=0.5 bo‘lsa a ning qiymatini toping.

m ning qanday qiymatlarida 4x^{2}-(\sqrt{3m}-3)x-9=0 tenglamaning ildizlari qarama-qarshi sonlar bo‘ladi?

Ushbu x^{2}+px+6=0 tenglama ildizlari ayirmasining kvadrati 40 ga teng bo‘lsa, ildizlarining yig‘indisi qancha bo‘lishini toping?

Ushbu 2x^{2}+x-a=0 tenglamaning ildizlaridan biri 2 ga teng. Ikkinchi ildizning qiymatini toping.

m ning qanday qiymatlarida 3x^{2}+(3m-15)x-27=0 tenglamaning ildizlari qarama-qarshi sonlar bo‘ladi?

Ushbu x^{2}+px+6=0 tenglama ildizlari ayirmasining kvadrati 40 ga teng. P ning qiymatini toping.

Agar x^{2}-x+q=0 tenglamaning x_{1} va x_{2} ildizlari x_{1}^{3}+x_{2}^{3}=19 shartni qanoatlantirsa, q ning qiymati qanchaga teng?

x^{2}+px-35=0 tenglamaning ildizlaridan biri 7 ga teng. Ikkinchisi ildizning va p ning qiymatini toping.

x^{2}+px+q tenglamaning ildizlari x^{2}-3x+2=0 tenglamaning ildizlaridan ikki marta katta. p+q ning qiymatini toping.

Ushbu x^{2}-5x+a=0 tenglamaning ildizlaridan biri ikkinchisidan 9 marta katta bo‘lsa a ning qiymatini toping.

Ildizlari x^{2}+px+q=0 tenglamaning ildizlariga teskari bo‘lgan tenglamani ko‘rsating.

m ning qanday qiymatlarida x^{2}-4mx+48=0 tenglamaning ildizlaridan biri boshqasidan 3 marta katta bo‘ladi?

x_{1} va x_{2} sonlari 3x^{2}+2x+b=0 tenglamaning ildizlari bo‘lib, 2x_{1}=-3x_{2} ekanligi ma’lum bo‘lsa, b ning qiymatini toping.

Ushbu x^{2}+2ax+a=0 tenglamaning ildizlaridan biri 1 ga teng. Tenglamaningikkinchi ildizini toping.

a ning qanday qiymatlarida x^{2}+2(1-a)x+a+5=0 tenglamaning yechimlari o‘zaro teng bo‘ladi?

a ning qanday qiymatlarida ax^{2}-a(a+1)x+2a-1=0 tenglama bitta ildizga ega bo‘ladi?

k ning qanday musbat qiymatida 25x^{2}+kx+2=0 tenglama bitta ildizga ega bo‘ladi?

Ushbu x^{2}-\frac{1}{2}kx+k^{2}-11k+24=0 (k=const) tenlamaning ildizlaridan biri 0 ga teng. Shu shartni qanoatlantiruvchi ildizlarining yig‘indisini toping.

a ning qanday qiymatlarida a^{2}x^{2}-2x+1=0 tenglama bitta ildizga ega bo‘ladi?

ax^{2}=|a| tenglama yagona yechimga ega bo‘ladigan a ning barcha qiymatlarini toping.