Parametrli chiziqli tenglamalar mavzusidan test savollarim ning qanday qiymatlarida my+1=m tenglama yechimga ega bo‘lmaydi?

a ning qanday qiymatlarida ax-a=x-1 tenglama cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘ladi?

a ning qanday qiymatlarida ax=2x+3 tenglama yechimga ega bo‘lmaydi?

n ning qanday qiymatlarida nx+1=n+x tenglama cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘ladi?

a ning qanday qiymatlarida ax-3=a+2x tenglamaning yechimi bo‘lmaydi?

m ning qanday qiymatlarida m^{2}x-m=x+1 tenglama ildizlari cheksiz ko‘p bo‘ladi?

n ning qanday qiymatlarida nx+5=n-2x tenglamaning ildizi bo‘lmaydi?

Ushbu (a^{2}-1)x+3=0 tenglama yechimga ega bo‘lmaydigan a ning barcha qiymatlari yig‘indisini hisoblang.

Ushbu 10(ax-1)=2a-5x-9 tenglama a ning qanday qiymatlarida yagona yechimga ega?

n ning qanday qiymatlarida n^{2}(y-1)=y-n tenglamaning ildizi yo‘q?

Tenglama a ning qanday qiymatlarida cheksiz ko‘p yechimga ega? 10(ax-1)=2a-5x-9

a ning (a^{2}-4)x+5=0 tenglama yechimga ega bo‘lmaydigan barcha qiymatlari ko‘paytmasini hisoblang.

Tenglama a ning qanday qiymatida yechimga ega emas?

6x-a-6=(a+2)(x+2)

Ushbu nx=n^{2}-12 tenglama ildizlari natural son bo‘ladigan n(n\in N) ning barcha qiymatlari yig‘indisini toping.

Tenglama k ning qanday qiymatida yechimga ega emas?

\frac{2kx+3}{3}=\frac{k-2+x}{2}

k ning qanday qiymatida k(k+6)x=k+7(x+1) tenglama yechimga ega bo‘lmaydi?

a ning qanday qiymatida (a^{2}+2)x=a(x-a)+2 tenglamning ildizlari cheksiz ko‘p bo‘ladi?

a ning qanday qiymatlarida a(3x-a)=6x-4 tenglama bitta musbat yechimga ega?

m ning qanday qiymatida \frac{6x-m}{2}=\frac{7mx+1}{3} tenglamaning ildizi nolga teng bo‘ladi?

a ning qanday qiymatida \frac{3x-a}{5}=\frac{ax-4}{3} tenglama ildizga ega emas?

ax+5=7x+b tenglama yechimga ega bo‘lmasa, quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri?

Ushbu (k^{2}-4k+2)x=k-x-3 yoki (k+2)x-1=k+x tenglamalardan biri cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘ladigan k ning nechta qiymati mavjud?

k ning (k^{2}-3k+1)x=k-x-4 yoki (k+1)+1=k+x tenglamalardan hech bo‘lmaganda birining cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘ladigan nechta qiymati mavjud?