Chiziqli tenglamalar. Proporsiya mavzusidan test savollariTenglamani yeching.

6.4(2-3x)=6\cdot (0.8-1)+6.8

Tenglamani yeching.

4.5-1.6\cdot (5x-3)=1.2\cdot (4x-1)-15.1

Tenglamani yeching.

(18\frac{1}{3}+x):3\frac{1}{7}=7

Tenglamani yeching.

\frac{3x-11}{4}-\frac{3-5x}{8}=\frac{x+6}{2}

Tenglamani yeching.

0.7(6y-5)=0.4(y-3)-1.16

Tenglamani yeching.

(x+2\frac{22}{25}):7\frac{1}{3}=3

Tenglamani yeching.

6-\frac{x-1}{2}=\frac{3-x}{2}+\frac{x-2}{3}

Tenglamani yeching.

0.9(4x-2)=0.5(3x-4+4.4)

Tenglamani yeching.

(x+3\frac{2}{9}):4\frac{1}{6}=6

Tenglamani yeching.

0.2(5y-2)=0.3(2y-1)-0.9

Tenglamani yeching.

(3\frac{19}{22}+x):4\frac{1}{5}=5

Tenglamani yeching.

2.8x-3(2x-1)=2.8-3.19x

x ni toping.

420:(160-1000:x)=12

Tenglamani yeching.

5.6-7(0.8x+1)=14-5.32x

x ni toping.

(360+x)\cdot 1002=731460

Tenglamani yeching.

(12.5-x):5=(3.6+x):6

Tenglamani yeching.

\frac{(2x+6\frac{6}{13})}{3}=4\frac{1}{3}

Tenglamani yeching.

\frac{(x-12):\frac{3}{8}}{0.3\cdot 3\frac{1}{3}+7}=1

Tenglamani yeching.

1\frac{1}{12}x:2\frac{1}{12}=2\frac{3}{5}

Ushbu (\alpha x-2y)(x+3y)=\alpha x^{2}+5xy-6y^{2} ayniyatdagi noma'lum koeffitsent \alpha ni toping.

Tenglamani yeching.

8\cdot (3^{2}+1)\cdot (3^{4}+1)\cdot (3^{8}+1)\cdot_\cdots \cdot (3^{128}+1)\cdot x=3^{256}-1

Proporsiyaning noma'lum hadini toping.

2\frac{4}{5}:x=1\frac{2}{3}:2\frac{6}{7}

Tenglamani yeching.

6.9:4.6=x:5.4

Proporsiyaning noma'lum hadini toping.

3\frac{3}{5}:2\frac{7}{10}=3\frac{3}{4}:x

Proportsiyaning noma'lum hadini toping.

5\frac{5}{8}:7\frac{1}{2}=x:6\frac{2}{5}

Tenglamani yeching.

3.5:x=0.8:2.4

Tenglamani yeching.

5.4:2.4=x:1.6

Tenglamani yeching.

0.25:1.4=0.75:x

Tenglamani yeching.

(\frac{1}{3}+x):7=(\frac{3}{4}+x):9

Tenglamani yeching.

\frac{0.(3)+0.1(6)}{0.(319)+1.(680)}\cdot x=8^{0.(6)}