Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat mavzusidan test savollariFurqat ijodiy merosida to‘rt ilmiy asar uchraydi. Ushbu asarlar qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Furqatning “Aza tavsifi” deb atalgan asari qanday xarakterga ega?

Furqat ijodiga mansub “Sabog‘a xitob” she’ri qanday ruhda yozilgan?

Quyidagi adabiy turlardan qaysilari Furqatning ijodida ustuvor ahamiyat kasb etadi?

1) tarjima; 2) pand- nasihat; 3) publitsistik, nasriylik;

4) noma; 5) madhiya; 6) ilmiylik;

7) lirika; 8) tarixnavislik; 9) tasavvufiylik;

Furqatning qalamiga mansub aruz vaznining qoidalari haqidagi asar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

Furqat tarjimalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

“Hammomi xayol” risolasining muallifini aniqlang.

Furqat “Chor darvish” “Nuh manzar” asarlarini qaysi tildan o‘zbek tiliga o‘girgan?

Furqatning ijodiy merosi qaysi turdagi asarlarni o‘z ichiga oladi?

1. lirika; 2. publisistika; 3. nasriy asarlar; 4. tarjimalar;

5. didaktik asrlar; 6. tanqidiy asrlar; 7. ilmiy asarlar;

Furqatning ijodiy merosini qanchasini ilmiy asarlar tashkil etadi?

Furqatning dunyoqarashini shakllanishini aniqlashda qaysi asar ahamiyatli hisoblanadi?

Furqatning lirikasida qanday ohanglar salmoqli o‘rin tutadi?

Savsan so‘zining lug‘aviy ma’nosi aniqlang.

O‘zbek mumtoz adabiyotidagi eng yaxshi an’analarni davom ettirish bilan birga, o‘zbek adabiyoti rivojini yangi bosqichga ko‘targan mashhur shoir va publitsistni aniqlang.

Sakkiz yoshida Farididdin Attorning “Mantiq ut- tayr” dostonini yod oladi, sal o‘tib, Navoiy asarlarini o‘qishga tutinadi. Ushbu iste’dodli shoirni aniqlang.

Shartli ravishda “Furqatnoma” deb nomlanadigan nasriy asarida Furqat quyidagi baytlardan qaysi birini to‘qqiz yoshida yozganini qayd etadi?

Furqat 1870- yilda Qur’on qiroatini kimdan o‘rganadi?

Furqat 1871- 1872- yillarda arab tilini kimdan o‘rganib, madrasa ta’limiga tayyorgarlik ko‘radi?

Zamon ahli shu boisdan taxallus Furqatiy derlar:Necha yildur bir oshubi zamonidin adashganman.

Qaysi adabiyotshunos olim ushbu baytlarga asoslanib Zokirjonning “Furqat” taxallusini qo‘llash sababini izohlagan?

“Chor darvesh” va “Nuh manzar” asarlarini fors tilidan o‘zbekchaga o‘girgan adibni aniqlang.

Mirzalik, xattotlik qilgan, hatto turmush taqozosi bilan choy do‘koni ochib kun kechirgan shoir qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Furqat “Turkiston viloyatining gazetasi” muharriri Nikolay Ostroumov bilan qayerda tanishadi?

Istanbulda yozilgan “Sabog‘a xitob” she‘ri necha misradan iborat?

Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘lining taxallus tanlashida “Alloh jamolidan judolikni ko‘zda tutgan” deya fikr bildirgan shaxsni aniqlang.

Furqatning N. Ostroumov bilan tanishuvidan keyin “Turkiston viloyatining gazeti”da chop etilgan she’rlarini aniqlang.

Furqat xat orqali tanishgan Samarqandlik savdogar va etnograf olimni aniqlang.

Furqat nechanchi yilgacha “Turkiston viloyatining gazeti” bilan aloqada bo‘lgan?

Lirik asarlarida Lutfiy, Navoiy, Fuzuliy, Bobur, Mashrab, Ogahiy kabilarning tajribasiga suyangan holda o‘zbek lirikasining ifoda imkoniyatlarini kengaytirgan ijodkorni aniqlang.

Muqimiy Furqatning lirik merosidagi qaysi g‘azaliga taxmis bog‘lagan?

Furqat qaysi g‘azalida o‘z muhabbati miqyosini buyuk Mansur Xalloj holatiga tenglashtiradi?