Muhammad Rizo Ogahiy mavzusidan test savollariOgahiy qaysi g‘azalida el- yurt tinchligi, farovonligi hukmdor qo‘lida ekanligini ta’kidlaydi?

Ogahiyning “Ta’viz ul- oshiqin” devonidan qancha g‘azal o‘rin olgan?

“Zafarnoma”, “Tabaqoti Akbarshohiy” kabi asarlarni tarjima qilgan ijodkorni aniqlang.

Ogahiy Munisning qaysi asarini davom ettirgan?

Hojatingni ista ul sohibkaram dargohidin,

Kim oning muhtojidurlar ham g‘ani- yu ham faqir.

Ogahiyning ushbu baytidagi g‘ani- yu so‘zining ma’nosi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

O‘zbek adabiyoti tarixida ijodining ko‘lamdorliga jihatidan Navoiydan keyin turuvchi adibni aniqlang.

Ogahiyning tarjima asarlarining soni qanchani tashkil etadi?

Rojix taxallusi bilan ijod qilgan adibni aniqlang.

Ogahiyning qarindoshi bo‘lgan Muhammad Yoqubbek qanday taxallus bilan ijod qilgan?

Ogahiyning “Gulshani davlat” asari qanday asar hisoblanadi?

“Ta’viz ul- oshiqin” devoni “debocha”sida, Ogahiy kimning olim va fozillarga g‘amxo‘rligini alohida takidlab o‘tadi?

Mushkin qoshining hay’ati ul chashmi jallod ustina,Qatlim uchun “nas” kelturur “nun” eltibon “sod” ustina. Ushbu baytdagi nas so‘zi qanday ma’no ifodalagan?

Hoki taning barbod o‘lur axir jahonda necha yil,

Sayr et Sulaymondek agar taxting qurub bod ustina.

Ushbu baytda qanday she’riy san’at qo‘llangan?

Hojatingni ista ul sohib karam dargohidan,

Kim oning muhtojidirlar ham g‘ani- yu ham faqir.

Ushbu baytda qo‘llangan g‘ani so‘zi qanday ma’no ifodalaydi?

Sa’diy Sheroziyning “Guliston” asarini Ogahiydan oldin kim tarjima qilgan?

XV asrga oid bo‘lgan “Badoye’ ul- vaqoye” asari kimning qalamiga mansub?

Ogahiyning 1844- yilda Xiva xonligini tarixini shu yilgacha bo‘lgan voqealarini o‘z ichiga olgan asari qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Qaysi ijodkor arab alifbosidagi nun va sod harflaridan foydalanib yor go‘zalligini o‘ziga xos tasvirini yaratdi?

Qanday vositalar Ogahiyni ijodga izlanishga undadi?

Ogahiyning “Ta’viz ul- oshiqin” devonida qancha janrdagi lirik meros jamlangan?

Ogahiyning ijodida suvni suzuk deb sifatlash adabiyotdagi qanday hodisa sanaladi?

Ogahiyning devonida qanday mavzuga doir she’rlar jamlangan?

Ogahiyning “Dahr uyi bunyodkim suv uzradir mahkam emas” deb boshlanuvchi asari qanday mazmunga ega?

Ogahiyning qaysi asari adabiyotimiz tarixida didaktik lirikaning yorqin namunasi hisoblanadi?

Asru so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Vuquf so‘ziga qaysi qatorda to‘g‘ri izoh berilgan?

Faqat Ogahiy qalamiga mansub asarlar berilgan javobni toping.

1) “Sabot ul- ojizin”; 2) “Riyoz ud- davla”; 3) “Ta’viz ul- oshiqin”;

4) “Kimyoi saodat”; 5) “Shoh va gado”; 6) “Zubdat ul- tavorix”;

Ogahiy qalami ostida o‘zbek tiliga tarjima qilingan asarlar keltirilgan javobni aniqlang.

Ogahiy “Ustuna” radifli g‘azalining birinchi baytida qaysi badiiy san’atdan ustalik bilan foydalangan?

Ogahiy tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan “Shoh va gado” asarining muallifini aniqlang.