Ko‘phadlarning standart shakli mavzusidan test savollariIfodani ko‘phadining standart shakliga keltiring:

2x(x-1)-(2x-1)\cdot (x+1)

Soddalashtiring: 4a-13a+5a

Soddalashtiring: -6-2(2-y)-2y+2

Soddalashtiring: 7x-14x+6x

Soddalashtiring: -8-2(1-b)-2b+1

Soddalashtiring a(b-c)+b(c-a)-c(b-a)

Soddalashtiring:

a(b+c-bc)-b(c+a-ac)+c(b-a)

Agar a+b+3=10 bo‘lsa, 3.8a+7.7+1.7b+2.5a+11.2+4.6b ifodaning qiymatini toping.

Soddalashtiring:

(a+b)(a-b+1)-(a-b)(a+b-1)

Soddalashtiring:

2\frac{1}{2}\cdot (\frac{4}{5}x+2)-2\frac{1}{3}\cdot (\frac{3}{7}x-6)

Soddalashtiring:

2\frac{1}{3}\cdot (\frac{6}{7}m+3)-1\frac{2}{3}\cdot (\frac{3}{5}m-3)

Soddalashtiring:

\frac{3}{7}\cdot (1\frac{2}{5}a+2.1)+\frac{3}{5}\cdot (\frac{2}{3}a-\frac{5}{6})

Soddalashtiring:

\frac{4}{9}\cdot (4\frac{1}{2}y-1\frac{1}{2})-\frac{2}{7}\cdot (1\frac{1}{6}-3\frac{1}{2}y)

Ko‘phadlar ayirmasini toping:

P=(\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}y)-(x+2y),

Q=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}y-(x-y)

Agar bo‘luvchi x-2 ga, bo‘linma x+3 ga, qoldiq 5 ga teng bo‘lsa, bo‘linuvchi nimaga teng?

x ning qanday qiymatida P(x)=x^{3}+4x^{2}-12x+17 ko‘phadning qiymatini biror sonning kvadrati shaklida tasvirlash mumkin?

Ushbu (a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2) ifodani ko‘phad shaklida tasvirlang.