Turdi Farog‘iy mavzusidan test savollari“Tor ko‘ngullik beklar” g‘azalida qaysi fikr ilgari suriladi?

Turdi muxammasida shoirning yaxshi zamonlar deb eslayotgan kunlarini qanday izohlash mumkin?

“Tor ko‘ngullik beklar man- man demang… ” deb boshlanuvchi g‘azal muallifi qaysi qastorda to‘g‘ri berilgan?

Turdi Farog‘iyning “Tor ko‘ngillik beklar man- man demang… ” deb boshlanuvchi g‘azali qaysi janrda yozilgan?

Turdining qaysi she’ri birinchi she’r sifatida alohida e’tiborga molik hisoblanadi?

Turdining quyida keltirilgan g‘azallaridan qaysi biri hasbi xol tarzida yaratilgan?

“… Keltirar amvojga bahri talotim Turdiman” deya faxrlangan shoir qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Turdi Farog‘iy nima sababdan o‘zini “Baxti qaro” deb ataydi?

Quyida keltirilgan adiblardan qaysi birining tirikchiligi igna teshigidan o‘tayotgan ip kabi qiyin kechgan?

Turdining quyida keltirilgan g‘azallaridan qaysi birida “Bir paytlar yaxshi azmonlar ko‘rganini takidlaydi?”

Turdi Farog‘iy qachon, qaysi xonlik davrida yashagan?

Turdining XVII asarning 80- yillardan keyingi hayoti qanday kechgan?

Turdi Farog‘iyning o‘zbek adabiyotida qoldirgan merosining hajmi qanchani tashkil qiladi?

Tor ko‘ngullik beklar, man- man demang, kenglik qiling,

To‘qson ikki bovli o‘zbak yurtidur, tenglik qiling.

Ushbu misralar muallifini aniqlang.

Turdi shaxsi haqida ma’lumot beruvchi g‘azalini aniqlang.

“Yod mandin kim berur: yaxshi zamonlar ko‘rdiman” muxammasining muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

“Yod mandin kim bo‘lur yaxshi zamonlar ko‘rdiman”Ushbu muxammas hajmi qanchani tahskil etadi?