Navoiyning “Xamsa” asari mavzusidan test savollariNavoiy “Xamsa”sining boshqalarning “Xamsa”sidan farqi nimada?

Navoiy “Xamsa”sining hajmi qancha misrani tashkil qiladi?

Navoiy “Xamsa” sining qaysi dostoni qahramonlik haqida hisoblanadi?

Navoiyning “Sab’ai sayyor” dostoni qanday doston hisoblanadi?

Alisher Navoiy Xamsasining “Hayrat ul- abror” dostonida inson bilan hayvon orasidagi farqni odamning so‘zlash qobiliyatigina deb bilish xatodir. U inson insonligining asosiy belgisi deb nimani nazarda tutadi?

“Hayrat ul- abror” dostonining birinchi maqolati nima haqida?

Navoiy “Hayrat ul- abror” dostonida “To‘rt sadaf gavharining durji ul, Yetti falak ahtarining burji ul”- deb nimaga ta’rif beradi?

“Hayrat ul- abror” dostonidagi nechanchi maqalotda karam va sahovat masalalari yoritilgan?

“Farhod va Shirin” dostonidagi “Ermas oson bu maydon ichra turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq” bandidagi “Nizomiy panjasiga panja urmoq” misrasining izohi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

A. Navoiyning “Hayrat ul- abror” dostoni aruzning qaysi bahrida yozilgan?

Qaysi qatorda maqolat so‘ziga to‘g‘ri izoh berilgan?

Ayni nazm etki, tarhi toza bo‘lg‘ay,

Ulusg‘a mayl beandoza bo‘lg‘ay.

Ushbu misralar Navoiy “Xamsa”sining qaysi dostoni muqaddimasida keltirilgan?

“Xamsa” ning qaysi dostonida Qof tog‘ida yashovchi yajuj- majujlar obrazi keltirilgan?

“Xamsa”dagi qaysi obraz o‘zbek adabiyotida yaratilgan mukammal komil inson obrazi hisoblanadi?

A. Navoiyning “Xamsa”sidagi qaysi dostonning hajmi 3988 baytni o‘z ichiga oladi?

Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni necha bayt va necha bobdan tashkil topgan?

Gar nuktalari jahonni tutdi,

G‘avg‘olar ins- u jonni tutdi.

Chun forsiy erdi nuqta shavqi,

Ozroq edi andi turk zavqi.

Quyidagi misralar “Xamsa”ning qaysi dostoni xotimasidan keltirilgan?