Adabiyot – so‘z san’ati mavzusidan test savollari“… adabiyoti gullamagan va adabiyotining taraqqiysiga cholishmagan va adiblar yetishtirmagan millat oxir bir kun hissiyotidan, o‘ydan fikran mahrum qolib, sekin-sekin inqiroz bo‘lur”.

Ushbu fikrlar muallifini belgilang.

“... maqol-matallar bejizga paydo bo‘lmagan, ular ham ma’lum bir haqiqatning ifodasi”, degan fikrlar kimning qaysi asarida keltirilgan?

Badiiy adabiyot qaysi xususiyatiga ko‘ra lirik, epik. dramatik turlarga bo‘linadi?

“Adabiyot - hayotning in’ikosi, ...”

Fikrning mantiqiy to‘g‘ri davomini toping.

O‘zbek she’riyatiga, adabiyotiga qachondan boshlab “hikmat va san’at tajassumi” deb qaray boshlangan?

O‘zbek adabiyoti ko‘pming yillik tarixga ega. Agar “Avesto” ko‘zda tutilsa, u necha yillik tarixga ega?

Yozma adabiyotning eng muhim yutug‘i nima?

Adabiyot hayotning in’ikosi.

Ushbu fikrni mantiqan to‘g‘ri davom ettirgan jumlani belgilang.

“Tushuntirish” va “tasvirlash” so‘zlariga berilgan to‘g‘ri izohni belgilang.

Fanda qadimgi turkiy adabiyot nomi bilan yuritiladigan davr?

Adabiyotning bosh vazifasi - …

Adabiyot nazariyasi haqidagi qaydlarni ham qamrab oluvchi asarni belgilang.

Adabiyot tarixi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan hodisani belgilang.

“U so‘zlardan mohirlik bilan foydalangan holda shunday manzaralar chizadiki, asarni o‘qiyotgan o‘quvchi xuddi o‘sha voqealarda ishtirok etayotgandek, ularni o‘z ko‘zi bilan ko‘rib turgandek bo‘ladi, qahramonlar bilan birga shodlanib, birga mayuslanadi”.

Ushbu fikr kim haqda aytilgan?

San’atning asosiy turlari nisbatan to‘laroq sanalgan bandni ko‘rsating.

Badiiy adabiyotning asosiy quroli ...

O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi qaysi band bilan boshlanadi?

Badiiy asar tilini qaysi fan tekshiradi?

Badiiy adabiyotning ta’sirchanligini kamaytiradigan omil qaysi javobda ko‘rsatilgan?

Adabiyotshunoslikka oid asarlar yozgan ijodkorlarni toping.

Badiiy ijodning tabiati va uning taraqqiyotiga xos eng umumiy qonuniyatlar adabiyotshunoslikning qaysi bo‘limida o‘rganiladi?

O‘zbek adabiyotida turli sohalar bo‘yicha yetuk asarlar yaratish qaysi davrda keng tus olgan?