Bog‘lovchisiz bog‘langan qo‘shma gap mavzusidan test savollariFalak ishiga boq: bir haftada gul

Chiqdi, g‘unchaladi, kuldi, to‘kildi...

Ushbu she’riy parchada ikki nuqta qo‘yilish sababi to‘g‘ri izohlangan javobni belgilang.

Qaysi qatorda kesimlari murakkab bo‘lgan bog‘lovchisiz qo‘shma gap berilgan?

Qaysi gapda vergul bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar orasida qo‘llangan emas?

Birdan tush kabi uzuq-yuluq xotiralar yopiriladi // yuragim gursullagancha o‘rnimdan turib ketaman.

Ushbu bog‘lovchisiz qo‘shma gap qismlari orasidagi // belgisi o‘rnida qanday tinish belglsi ishlatiladi?

Qaysi gapda tire bog‘lovchisiz qo‘shma gap orasida qo‘llangan?

Qaysi gapda vergul qo‘shma gap qismlari orasida qo‘llangan?

Qismlari ohang yordamida bog‘langan qo‘shma gaplarga xos xususiyatlar to‘g‘ri qayd etilgan javoblar mosligini belgilang.

1) Ko‘prikni biz qurdik, dushmanlar o‘tdi;

2) Qo‘ng‘iroq chalindi, dars boshlandi;

3) Anor so‘ylar, Zaynab qalbi tol bargiday dir- dir qaltirar;

4) Oy tunda kerak, aql - kunda.

a) payt munosabati aks etgan;

b) qiyoslash munosabati aks etgan;

c) zidlik munosabati aks etgan;

d) sabab munosabati aks etgan.

Akrom qafasni ochdi // kaklik o‘zicha ‘‘qiyq’‘ deb qo‘ydi.

Gapning turini va // belgisi o‘rniga qanday tinish belgisi qo‘yilishini aniqlang.

Bog‘lovchisiz qo‘shma gap qismlari orasida shart munosabati ifodalangan bo‘lsa, ular orasiga qanday tinish belgi qo‘yiladi?

Bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar quyidagi murakkab qo‘shma gaplarning qaysi turida ishtirok etishi mumkin?

1) Bir necha ergash gapli murakkab qo‘shma gaplarda.

2) Bir necha bosh gapli murakkab qo‘shma gaplarda.

3) Aralash murakkab qo‘shma gaplarda.

Ohang vositasida bog‘langan qo‘shma gaplarning qaysi birida lekin, shuning uchun bog‘lovchilarini qo‘llash mumkin.

Bog‘lovchisiz qo‘shma gaplarda bir gap ikkinchi bir gapdan anglashilgan ish-harakatning natijasini ko‘rsatsa ular orasiga qanday tinish belgisi qoyiladi?

Sodda gaplari o‘zaro faqat mazmun va tobelik ohangi bilan birikkan qo‘shma gap qaysi?

Yordamchisiz bog‘langan qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplar orasiga qaysi hollarda tire qo‘yilmaydi?

“Bahodir deb atagin meni: Hijroningga berdim-ku bardosh”

Ushbu qo‘shma gapning ikkinchi qismi qanday mazmunni ifoda etyapti?

Qor yog‘di don yog‘di ...

Mazkur gap tuzilishiga ko‘ra qanday gap?

Bog‘lovchisiz qo‘shma gap berilgan qatorni aniqlang.

Yomg‘ir tindi-yu, shamol to‘xtamadi.

Ushbu gap haqidagi qaysi hukm to‘g‘ri?

Botirlari kanal qazadi, shoirlari g‘azal yozadi.

Ushbu gapning turini belgilang.

Qaysi qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplar o‘zaro faqat mazmun va tobelik ohangi bilan birikkan?