Uyushiq bo‘lakli gaplar mavzusidan test savollariQaysi javobda quyidagi gap haqida noto‘g‘ri hukm keltirilgan?

Qush goh pastlab, goh ko‘tarilib uchadi.

Qaysi javobda keltirilgan gapda uyushiq bo‘laklar yasama so‘zlar bilan ifodalangan?

Qaysi javobda uyushgan sifatlovchi aniqlovchi haqidagi to‘g‘ri fikrlar ko‘rsatilgan?

1) Narsa-buyumlarning bir turdagi belgilarini bildirgan birdan ortiq sifatlovchi uyushib kela oladi. 2) Uyushiq aniqlovchilar aniqlanmishga baravar tobe bo‘ladi.

3) Narsa-buyumlarning turli belgilarini bildirgan birdan ortiq sifatlovchi uyushib kela olmaydi.

4) Uyushiq sifatlovchi aniqlovchilar o‘zaro sanash ohangi bilan teng bog‘lanadi.

Mehnat yoshlarga ham, keksalarga ham daromad va obro‘ keltirishini biling.

Ushbu gapda qaysi gap bo‘lak (lar) i uyushgan?

Berilgan baytlarning qaysi birida kesim uyushgan?

Qaysi qatorda qo‘shma fe’llar bilan ifodalangan ravish holi uyushib kelgan?

Uyushiq bo‘laklarning hammasi ta’kidlanmay, balki sanab o‘tilgan gap qaysi javobda berilgan?

Qaysi gapda har xil so‘z turkumi bilan ifoda qilingan payt holi uyushgan?

Uyushiq bo‘laklarning har biri ta’kidlangan gap qaysi javobda berilgan?

Qaysi gapda ham vositali, ham vositasiz to‘ldiruvchi uyushgan?

Uyushiq bo‘laklar va ajratilgan bo‘laklarning o‘xshash jihatlarini aniqlang.

1) bir xil so‘roqqa javob bo‘lishi;

2) bir xil grammatik shaklga ega bo‘lishi;

3) turli tushunchalarni ifodalashi;

4) sanash ohangi bilan talaffuz qilinishi.

Qismlari juft so‘z bilan ifodalangan uyushiq to‘ldiruvchili gapni toping.

Gapda qaysi bo‘lak uyushganini toping.

Uning goh yig‘lagisi, goh kulgisi, goh butun kechani ostin-ustun qilib qo‘shiq aytgisi kelardi.

Uyushiq bo‘lakli gaplardagi umumlashtiruvchi so‘zlar haqidagi noto‘g‘ri fikrni aniqlang.

Qaysi sodda gapda uyushiq aniqlovchi mavjud?

Kesimi uyushgan gapni belgilang.

Dunyoning tinchligi va farovonligi, insoniyat butunligi, haqiqatan ham, dono va oqil, pok niyatli odamlar faoliyatiga bog‘liq.

Ushbu gapdagi uyushgan bo‘laklar gapning qaysi bo‘lak (lar) iga ergashib kelgan?

Qaysi gapda uyushiq bo‘laklarning navbatma-navbatligi ifodalangan.

Qaysi gapda teng bog‘lovchi uyushiq bo‘laklarning birini tasdiqlab, ikkinchisini inkor etib bog‘lagan?

Berilgan gapda qaysi gap bo‘lagi uyushgan?

Tasavvuf ahli sig‘ingan ideal - komil inson aslida xalq ideali, adabiyot ideali edi.

Uyushib kelgan yasama sifatlar faqat sanash ohangi bilan bog‘langan gapni toping.

Qaysi gaplarda vositali va vositasiz nomustaqil to‘ldiruvchilar uyushgan?

1) Respublikamiz o‘quvchi va o‘qituvchilarini darsliklar va o‘quv qo‘llanmalari bilan ta’minlashni ko‘ngildagidek yo‘lga qo‘yaylik.

2) “Avesto”da yigitlar kurash tushishni, chavandoz bo‘lishni, mol boqa olishni, chorvani yirtqich hayvon va qaroqchilardan muhofaza qila bilishni o‘rganishlari shartligi aytiladi.

3) Men kitoblarni va daftarlarni ukam va singlim uchun oldim.

4) Siz va bizga bunday baxt va toleni bergan istiqloldan o‘rgilay.

Ayiruv bog‘lovchilari uyushiq egalarni bog‘lagan javobni aniqlang.

Qaysi gapda to‘ldiruvchining ikki turi ham uyushib kelgan?

Qaysi gapda kesim uyushib kelgan?

Ikkidan ortiq uyushgan bo‘laklar tarkibida va, hamda, bilan bog‘lovchilari bir marta qo‘llansa, qanday ma’no anglashiladi?

Quyidagi gaplarning qaysi birida uch marta uyushish hodisasi mavjud emas?

Ulug‘bek rasadxonasida - bir paytlari bu yerdan turib ulug‘ bobomiz osmon ilmini o‘rgangan edi - katta ko‘lamda ta’mirlash ishlari boshlab yuborildi.

Tirening qo‘yilish sababi qaysi qatorda to‘g‘ri izohlangan?

Uyushiq bo‘laklar tarkibida qanday holatda va bog‘lovchisi o‘rnida bilan yordamchisini qo‘llab bo‘lmaydi?

Qaysi gapda uyushgan bo‘lakning biri shaxs oti, biri shaxs nomi bilan ifodalangan?