Undov so‘zlar mavzusidan test savollariQaysi gapda buyruq-xitob undovlari kishilar diqqatini tortish uchun qo‘llanilgan?

Undovlar haqidagi noto‘g‘ri fikrni aniqlang.

Undov so‘zlar otlashib, gapda qaysi bo‘lak bo‘lib kela oladi?

1) ega; 2) kesim; 3) to‘ldiruvchi; 4) aniqlovchi.

Undov so‘zlar his-hayajon bilan aytilmasa, ulardan so‘ng qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

Fikridan qaytarish uchun qo‘llanilgan undov so‘z qatnashgan gapni toping.

Undov so‘zlarning qo‘llanish darajasi qaysi uslubda cheklangan?

1) so‘zlashuv; 2) badiiy; 3) publitsistik; 4) rasmiy; 5) ilmiy.

Qaysi qatorda undov so‘zlarga xos xususiyat noto‘g‘ri berilgan?

Kesim vazifasida kelgan undov so‘z qatnashgan gapni toping.

Gap bo‘lagi vazifasida qo‘llanmaydigan undovlarni ko‘rsating.

Qanday undovlar, odatda, gap bo‘lagi vazifasida qo‘llanmaydi?

Allo, Azimjon, salom! Iya, yashang, tanimadingizmi? Ha, shukur, menman, albatta!

Ushbu matnda qo‘llangan undov so‘zlar miqdorini aniqlang.

Hayratlanishni bildiradigan his- hayajon (undov) gapni belgilang.

Voy undovi qanday ma’no nozikliklarini bildiradi?

“O‘h-ho‘, namuncha katta ketdingiz!” gapidagi undov so‘z qaysi ma’noni anglatyapti?

Bay-bay, qir bag‘ri shunday go‘zal bo‘libdiki!

Mazkur gapdagi bay-bay so‘zi qanday so‘z hisoblanadi?

Qulluq, qulluq, ming marta qulluq, Dilbarxon!

Ushbu gapdagi qulluq so‘zi qaysi so‘z turkumiga mansub?

Quyidagi gaplardan qay birida undalma ishtirok etgan?

His-hayajon gap qaysi qatorda berilgan?