Olmoshning tuzilishiga ko‘ra turlari mavzusidan test savollariMana shu, o‘sha-o‘sha, siz-biz, hech kim, allaqaysi, har bir. Yuqoridagi qo‘shma olmoshlar olmoshning ma’no jihatdan qaysi turiga mansub?

Qaysi gapda qo‘shma olmosh mavjud?

Usha, shu olmoshlari qaysi kelishiklar bilan turlanganda, kelishik qo‘shimchasi oldidan bir “n” tovushi orttiriladi?

Takror holda ham qo‘llana oladigan olmoshlarni toping.

Qaysi olmoshlar juft holda ham, takroriy holda ham ishlatiladi?

Qaysi olmoshlar takroriy holda ham qo‘llanadi?

Olmosh bilan qo‘llanadigan ko‘makchilarni toping.

Qaysi olmoshlar tarkibida qo‘shma olmoshlar mavjud emas?

Ko‘plikda qo‘llana oladigan olmoshlarni belgilang.

Har kimning bilgani o‘ziga.

Ushbu gapda nechta va qanday olmoshlar ishtirok etgan?

Qo‘shma olmoshlar ishtirok etgan gapni belgilang.

Qaysi olmoshlar juft holda qo‘llanishi mumkin?

Berilgan olmoshlarning qaysi turiga egalik qo‘shimchalari qo‘shilmaydi?

Qaysi so‘roq gap tarkibida qo‘llangan olmosh miqdorni aniqlash uchun ishlatilgan?

Qaysi so‘z turkumlari yasalmaydi, yasalish uchun asos bo‘ladi?

1) sifat;

2) son;

3) olmosh;

4) ravish;

5) taqlid so‘zlar;

6) undov so‘zlar.

Qo‘shma olmoshlarning qaysi turlari “olmosh + olmosh” shakliga ega bo‘ladi?

Olmoshlarning qaysi turi sodda, qo‘shma, juft va takroriy shakllarga ega?

Odamga alam qilarkan...

Ushbu gapda odamga so‘zi qaysi so‘z turkumiga ma’no jihatdan yaqin?

Olmoshlardan yasalgan so‘zlar berilgan qatorni toping.

Olmosh ishtirok etmagan gap qaysi qatorda?

Kishilik olmoshlari quyidagi qo‘shimchalardan qaysi birini odatda olmaydi?

Olmoshlarning qaysi turida kelishiklar belgisiz qo‘llanishi mumkin?

Men o‘z tilagimni unga bildirsam gapida olmoshlar qaysi kelishik shakllarida kelgan?

Qaysi olmoshlar juft holda ham ishlatilish mumkin?

Olmoshlarga xos grammatik xususiyatlar qaysi javobda noto‘g‘ri izohlangan?