Sifatlarning tuzilishiga ko‘ra turlari mavzusidan test savollariSifat + ot ko‘rinishdagi qo‘shma sifatlar berilgan qatorni belgilang.

Qaysi qatordagi qo‘shma sifat ravish + ot birikuvidan tashkil topgan?

Quyidagi gapda nechta juft sifat bor?

Yakkayu yagona farzanding yaxshi-yomon kuningga yaramasa, kattayu kichik oldida yuzingni yerga qaratsa-ya!

Quyida berilgan parchadagi takroriy sifatlar sonini aniqlang.

O‘z onamni elas-elas xotirlayman. Ko‘zlari timqora, chiroyli. Uzun-uzun kipriklari qilt etmaydi.

Sifat belgini ta’kidlab, kuchaytirib ifodalagan gapni aniqlang.

Qaysi javobda quyidagi gapdagi sifatlar soni va ularning tuzilishiga ko‘ra turi to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

O‘z onamni elas- elas xotirlayman. Ko‘zlari qop-qora, chiroyli. Uzun-uzun kipriklari qilt etmaydi.

Qaysi gapda takror sifat vositasiz to‘ldiruvchiga bog‘langan?

Qaysi qatorda ravish + hol shaklidagi qo‘shma sifatlar berilgan?

Qaysi qatorda sifat + ot shaklidagi qo‘shma sifatlar berilgan?

Qaysi gap tarkibidagi qo‘shma sifat egaga bog‘lanib kelgan?

Sifat + ot shaklidagi qo‘shma sifatlar qatnashgan gapni toping.

Qaysi gapdagi juft sifatlar yasama + yasama so‘z shaklida tuzilgan?

Qaysi qatordagi gap tarkibida ot + ot tipidagi qo‘shma sifat berilgan?

Quyidagi sifatlardan qaysi birlari sodda sifatlar hisoblanadi?

1) katta;

2) chiroyli;

3) ishyoqmas;

4) shishasimon;

5) ko‘kimtir.

Berilgan gapda sifatlar qaysi gap bo‘lagi vazifasida kelgan? Daryo tiniq, osmon beg‘ubor.

Qaysi qatordagi qo‘shma sifat “ravish + ot” tarzida yasalgan?

Sifat turkumiga oid so‘zlar berilgan qatorni toping.

Qaysi qatordagi juft sifatlarning faqat bir qismi mustaqil ma’no anglatadi?

Qaysi juft sifatining qismlari tub + yasama so‘zdan iborat?

Ravish + ot tarzida yasalgan qo‘shma sifatni toping.

Ozaytirma sifatlar tuzilishiga ko‘ra qanday sifatlar hisoblanadi?

Kuchaytirma sifatlar tuzilishiga ko‘ra qanday sifatlar?