Sifat darajalari mavzusidan test savollariQaysi gapda orttirma darajadagi sifat bilan ifodalangan narsaning turli belgilarini bildirgan uyushiq aniqlovchi qatnashgan?

Qaysi gapda orttirma darajadagi sifat qo‘llangan?.

Qaysi qo‘shimchalar rang- tus sifatlarigagina qo‘shilib, belgining me’yordan ozligini ifodalaydi?

Yam-yashil sifati qaysi yozuv qoidasi asosida yoziladi?

Sifatlarning bosh qismini i va m tovushlaridan biri (mos kelgani) bilan birgalikda takrorlash orqali qanday so‘zlardan sifatning orttirma darajasini hosil qilish mumkin?

Sifatning orttirma darajasini hosil qilish haqidagi bildirilgan quyidagi fikrlarning qaysi biri xato?

Havaskorlar orasida hammasidan nozigi Nafisa edi.

Ushbu gapdagi sifat darajasini belgilang.

Predmet belgisining kamligini ko‘rsatuvchi -imtir (-mtir), -roq, -ish qo‘shimchalari qaysi so‘zlar doirasida o‘zaro sinonim sifatida qo‘llanishi mumkin?

Sadoqat qop-qora barmoqday- barmoqday mayizni yeya boshladi.

Ushbu gapdagi sifat darajasini aniqlang.

U uzundan uzoq ma’ruza qildi.

Ushbu gapdagi sifat darajasini belgilang.

Orttirma daraja shaklidagi sifatlar berilgan qatorni aniqlang.

Narsa-buyumlardagi belgining ortiq-kamlik jihatidan farqlanishi ...

Oddiy darajadagi sifatlar qaysi qatorda berilgan?