Otlarning tuzilishiga ko‘ra turlari mavzusidan test savollariMeni men istagan o‘z suhbatig‘a arjumand etmas,

Meni istar kishining suhbatin ko‘nglim pisand etmas.

Baytdagi nechta ism turlangan?

Qaysi qo‘shma otlar boshqaruvli so‘z birikmasidan kelib chiqqan?

1) muzyorar; 2) beshiktervatar; 3) cho‘lquvar; 4) tinchliksevar; 5) otboqar; 6) ishyoqmas; 7) o‘rinbosar.

Ot va fe’l qo‘shilishidan hosil bo‘lgan qo‘shma ot qaysi qatorda berilgan?

Qaysi javobda qismlari o‘zaro ma’nodosh bo‘lgan juft otlar berilgan?

Tarkibida fe’l turkumiga oid so‘z mavjud bo‘lmagan qo‘shma otni toping.

Qaysi gapdagi juft ot qismlari yasama otlardan tuzilgan?

Qo‘shma ot tarkibida fe’l turkumiga oid so‘z mavjud bo‘lmagan javobni toping.

Bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma’noli asoslardan tarkib topgan otlar...

Qaysi qatordagi qo‘shma otlarning qismlari ot va otdan iborat?

Qaysi juft so‘zlar butun va bo‘lak munosabatidagi so‘zlardan tashkil topmagan?

Qismlari o‘zaro ma’nodosh bo‘lgan juft otlarni toping.

Qaysi qatordagi qo‘shma ot tarkibida fe’l turkumiga oid so‘z mavjud emas?

Juft otlarning tarkibi haqidagi qaysi fikr noto‘g‘ri?

Qaysi juftliklar juft otlar hisoblanmaydi?

Juft otlarga grammatik qo‘shimchalar qanday tarzda qo‘shilishi mumkin?

Juft otlarda urg‘u qay tarzda bo‘ladi?

Quyidagi juft otlarning qaysi birini, odatda, -lar qo‘shimchasini qo‘shgan holda ham qo‘shmagan holda ham ishlatish mumkin?

1) fikr-mulohaza; 2) kuch-qudrat; 3) yigit-qiz; 4) oshna og‘ayni.

Quyida berilgan qaysi so‘zlarni takrorlab, ikkinchi qismi oldidan p, m undoshlarini qo‘shish orqali takroriy otlar hosil qilib bo‘lmaydi?

Bordi-keldi tugadi. Ushbu gapdagi bordi-keldi birligi qaysi qatorda to‘g‘ri izohlangan?

Qismlari turdosh otlardan bo‘lgan qo‘shma otlar qatorini aniqlang.

1) fikr-mulohaza; 2) ota-ona; 3) kuch-qudrat; 4) ko‘rpa-to‘shak;5) mehr-muhabbat; 6) yigit-qiz; 7) qiz-juvon.

Berilgan juft so‘zlardan qaysi biri -lar qo‘shimchasiz ishlatilmaydi?

1) fikr-mulohaza; 2) ota-ona; 3) kuch-qudrat; 4) ko‘rpa-to‘shak; 5) mehr- muhabbat; 6) yigit-qiz; 7) qiz-juvon.

Berilgan juft so‘zlardan qaysilari -lar qo‘shimchasini qabul qilmaydi?

Qo‘shma otlar berilgan qatorni toping.

Qo‘shma so‘zlarning qo‘shib yozilishi kerak bo‘lgan qatorni ko‘rsating.

Quyidagi gapda berilgan juft otlar qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Ona-bolaga qarab turib, “Ona bilan bola - gulu lola” degan maqolning haqligiga ishondim.

Har ikkala qismi ham mustaqil qo‘llana olmaydigan so‘zlardan tashkil topgan juft otlar qatorini toping.