Mustaqil so‘z turkumlari mavzusidan test savollariJuft-juft matnlar va juft-juft naqarotlardan tashkil topgan xalq qo‘shig‘i nomini belgilang.

Qaysi qo‘shma so zning ikkala qismi ham bir xil so‘z turkumidan hosil bo‘lgan?

1) tog‘olcha; 2) sheryurak; 3) sizbop; 4) sovuqmijoz; 5) muzyorar; 6) ilonquyruq.

Juft-juft matnlar va juft-juft naqarotlardan tashkil topgan xalq qo‘shig‘i nomini belgilang.

Quyidagi she’riy misralard nechta ot so‘z turkumiga mansub so‘z qatnashgan?

Yashash, bu - orzular qanotin kermoq,

Yashash, bu - muhabbat gullarni termoq,

Yashash, bu - umrning gulgun damlari,

El uchun yashamoq, el uchun bermoq.

Tug‘ilgan kun bilan bog‘liq ismni toping.

Tug‘ilgan yurtini Quz O‘rdu deb eslatgan turkigo‘y adib nomini belgilang

Ot so‘z turkumi qatnashmagan gapni toping.

Tub otlar berilgan qatorni toping.

Shaxs otlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) Zuhra; 2) Amper; 3) Hasan; 4) rentgen; 5) murabbiy; 6) Asal; 7) muxlis; 8) Anor.

Quyida berilgan she’rda nechta ot turkumiga mansub so‘z qo‘llangan?

O‘zbekiston - go‘zal diyor,

Saodatga mehnati yor,

O‘zgacha bir hikmati bor,

Halollikga aytar alyor.

Otlar qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

Qoidaga ko‘ra ot turkumiga oid so‘zlarda kelishik, egalik, ko‘plik qo‘shimchalari qanday tartibda joylashadi?

Otga xos eng to‘g‘ri hukm qaysi qatorda berilgan?

Qaysi qatordagi hukm noto‘g‘ri?

Qaysi qatorda oy so‘zi ot turkumiga xos sintaktik vazifani bajargan?

Quyidagi gapda qaratqich kelishigidagi so‘z qanday ma’no anglatyapti?

Jahonning shodligi yig‘ilsa butun ...

Qaysi qatordagi so‘zlar faqat otlardan iborat?

Qaysi qatordagi so‘zlar faqat ot turkumiga mansub?

Mustaqil so‘z turkumlaridan qaysi birlariga yasalish xususiyati yo‘q?

Quyida ko‘rsatilgan qaysi so‘z turkumlariga oid so‘zlar yakka holda, juft holda yoki takrorlanib qo‘llanishi mumkin?

1) olmosh; 2) son; 3) fe’l; 4) ravish; 5) undov so‘zlar; 6) taqlid so‘zlar.

Tuslanish qaysi so‘z turkumiga xos?

Birlik sonda predmetlar to‘dasini anglatadigan otlar qatorini toping.