Orfoepiya mavzusidan test savollariQaysi qatordagi sozlarda “o” unlisi “a” singari talaffuz qilinadi?

Imloda tor va keng unli ketma- ket kelgan, tor unli talaffuz qilinmaydigan so‘zlar qatorini toping.

n harfi so‘z tarkibida qaysi harflardan oldin kelganda ba’zan m tarzida talaffuz qilinadi?

1) tinmay; 2) o‘n besh; 3) qamchin; 4) qantarmoq; 5) manmanlik; 6) sunbul.

Berilgan qaysi so‘zlarda n harfi m tarzida talaffuz qilinadi?

Quyida berilgan gaplarning qaysisida ohang o‘zgarishi orqali farqli fikr hosil qilish mumkin?

Og‘zaki nutqning tovush tizimini tilshunoslikning qaysi bo‘limi o‘rganadi?

Berilgan qaysi so‘zlarda qo‘sh undosh bir undosh sifatida talaffuz qilinadi?

1) chaqqon; 2) million; 3) metall.

Og‘zaki nutqning tovush tizimini yozma nutqda qanday berilishini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi qanday nomlanadi?

So‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishga qaratilgan maxsus qonun-qoidalar majmui …

Og‘zaki nutqda qaysi so‘z tarkibidagi portlovchi tovush ba’zan sirg‘aluvchi tovush tarzida talaffuz qilinadi?

Qaysi qatordagi so‘zlarda ikki undosh tovush o‘rtasida unli tovush orttirilib talaffuz qilinadi?

Ikki o‘xshash tovush bir so‘zda kelganda, ulardan birining noo‘xshash tovushga almashinishi qaysi qatordagi so‘z talaffuzida uchraydi?

“’”belgisi orqali undoshning unlidan ajratib aytilishi qaysi so‘zlarda uchraydi?

Talaffuz qoidalariga ko‘ra qaysi so‘zda “’” belgisi bo‘g‘ini ayirib o‘qish uchun xizmat qiladi?

So‘zlar tarkibida “q” tovushi “x” tarzida talaffuz etiladigan qatorni toping.

Adabiy talaffuzning umumiy me’yoridan chekinish bo‘lgan so‘zlar qatorini aniqlang.

Og‘zaki nutqning qonun va qoidalarini tilshunoslikning qaysi bo‘limi o‘rganadi?

Qaysi qatordagi so‘zlar talaffuzida tovushga nisbatan harf ko‘pligini aniqlang.