Bo‘g‘in va uning turlari mavzusidan test savollariQaysi gapda otlashgan so‘zlar tarkibida ochiq bo‘g‘in uchramaydi?

Quyidagi qaysi maqolda ochiq bo‘g‘in eng ko‘p ishtirok etgan?

Berilgan so‘zlarning qaysi biri tarkibida ochiq bo‘g‘in mavjud?

Faqat ochiq bo‘g‘indan iborat bo‘lgan so‘zlar qatorini aniqlang.

Shovulladi tun bo‘yi shamol,

Qaldiroqlar ko‘chdi larzakor.

Shivirlading yonimda xushhol:

Yana keldi, do‘stginam, bahor”. (A. Oripov)

Ushbu parchada lab undoshlari bilan boshlanuvchi bo‘g‘inlar sonini aniqlang.

Qaysi maqoldagi barcha so‘zlarning asosi bir bo‘g‘inli so‘zlardan iborat?

Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda tovush o‘zgarishi yuz bermaydigan ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar qatorini belgilang.

Berilgan so‘zlarning qaysi birida birinchi bo‘g‘in ochiq bo‘g‘in hisoblanadi?

1) dengiz; 2) shtanga; 3) singlim; 4) ko‘ngil

Quyida berilgan gapda nechta ochiq bo‘g‘in borligini aniqlang. Go‘zallik tuyg‘usini singdirmay turib, barkamol insonni voyaga yetkazish mumkin emas.

Bo‘g‘in ko‘chirish haqida aytilgan qaysi qoida noto‘g‘ri?

So‘z urg‘usi olma, gullar so‘zlarining birinchi bo‘g‘iniga tushsa qanday ma’no anglashiladi?

Olma, ko‘zlar kabi shakldosh (omonim) so‘zlarning ma’nolarini qaysi vositalar orqali farqlash mumkin?

O‘zbek tilida urg‘uning qaysi turi leksik ma’no hosil qiladi?

Urg‘u ma’no farqlash vazifasini bajargan so‘zlarni belgilang.

1) yangi; 2) toza; 3) uchuvchi; 4) qurilma; 5) moslama; 6) gullar

Qaysi gap tarkibida mantiqiy urg‘u vozda so‘ziga tushgan?

Astronomiyami? Ushbu so‘zda urg‘u qaysi bo‘g‘inga tushadi?

Qaysi so‘zda urg‘u oxirgi bo‘g‘inga tushadi?

Qaysi qatordagi so‘zlarda urg‘u oxirgi bo‘g‘inga tushadi?

Quyidagi gaplarning qaysi birida men bo‘lagi mantiq urg‘usi bilan qo‘llangan?

Qaysi qatordagi so‘zlar urg‘usi aksar hollarda birinchi bo‘g‘inda bo‘ladi?

Qaysi qatordagi so‘zlarda urg‘u birinchi bo‘g‘inga tushadi?

Urg‘u ma’no farqlash vazifasini bajargan so‘zlarni belgilang.

1) tortma; 2) akademik; 3) o‘quvchimiz; 4) tok; 5) etik; 6) ko‘zlar; 7) changi; 8) tort.

Qaysi qatorda so‘zlar urg‘usi noto‘g‘ri qo‘yilgan?

Yangi, hozir so‘zlarida urg‘u oxirgi bo‘g‘inga tushganida qanday ma’no anglashiladi?

Urg‘uni ko‘chirish natijasida yangi ma’no anglatuvchi so‘zlar qatorini aniqlang.

Qaysi qatordagi so‘zlarning urg‘usi ko‘chsa, so‘z ma’nosida o‘zgarish ro‘y beradi?

Bo‘g‘inning amaliy ahamiyati nimalardan iborat?

Faqat ochiq bo‘g‘inli so‘zlar qatorini belgilang.

Qaysi qatordagi so‘zlarda urg‘u so‘zning oxirgi bo‘g‘iniga tushmagan?

Yopiq bo‘g‘inlaridan biri faqat jarangli undoshlardan tashkil topgan so‘zni belgilang.