Eskirgan so‘zlar mavzusidan test savollari



Qaysi qatorda arxaik so‘zlarga misollar berilgan?

O‘tmishda qo‘llanilgan “ko‘ch” so‘zi hozirgi kunda qaysi ma’noda ishlatiladi?

Eski o‘zbek adabiy tilidagi “pasha” so‘zining ma’nosini aniqlang.

Eski o‘zbek tiliga xos o‘ko‘sh, talim so‘zlarining ma’nosini aniqlang.

O‘zi guldan o‘g‘lonlarin saylab berib,

Nomlarini ro‘yxatlarga joylab berib,

Cho‘lponlarin o‘zi itday boylab berib,

Izlaridan o‘zi giryon yurt edi bu. (S. Sayyid)

She’riy parchada qo‘llangan giryon so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

Qadimgi turkiy tilda qo‘llangan art so‘zining ma’nosi qaysi javobda keltirilgan?

Eski turkiy tildagi “art” so‘zi qanday ma’noni ifodalaydi?

“Devonu lug‘atit turk”da sayrar sanduloch (X. Davron).

Berilgan misradagi sanduloch so‘zi qanday so‘z?

Eski o‘zbek tilida qo‘llangan ochun, osig‘ so‘zlarining sinonimi qaysi qatorda berilgan?

Qaysi qatorda eskirgan so‘zlar berilgan?

Ulus, bitik, dudoq kabi so‘zlar qaysi qatorga tegishli?

Tarixiy so‘z ishtirok etgan gapni ko‘rsating.

Eskirib qolgan so‘zlar qatorini ko‘rsating.

Bo‘zchi belbog‘ga yolchimas, kulol mo‘ndiga.

Ushbu maqoldagi mo‘ndi so‘zi ishlatilish davriga ko‘ra qanday so‘zlar deyiladi?

Sinonim so‘zlar qatoridan nisbatan eskirganini belgilang.

Eskirgan so‘zlar berilgan qatorni aniqlang.

Quyidagi sinonimik qatordagi so‘zlarning qaysi biri eskirgan?