Paronim so‘zlar mavzusidan test savollariQaysi qatorda so‘z qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud?

Qaysi qatordagi xatolik paronimlarni qo‘llash bilan bog‘liq xatolik emas?

Qaysi qatorda paronimlar qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud?

Qaysi qatorda so‘z qo‘llash bilan bog‘liq xatoga yo‘l qo‘yilgan?

Paronim juftiga ega bo‘lgan, fonetik o‘zgarish asosida yozilgan yasama so‘zni aniqlang.

Paronimlarni qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud gapni toping.

Ahli suxanlar ko‘p juda, lekin bahsi mazmundan judo.

Ushbu gapda so‘zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko‘ra qaysi turi qo‘llanilgan?

Qaysi javobda paronimlar berilgan?

Qaysi qatorda paronimlarni qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud?

Quyidagi so‘zlardan qaysilarida paronimlik ot turkumi doirasida yuzaga kelgan?

1) dars-darz;

2) barmoq-bormoq;

3) yod-yot;

4) sut-sud;

5) urish-urush;

6) qars-qarz;

7) da’vo-davo;

8) sof-sop;

9) palak-falak;

10) sa’va-sava.

Qaysi qatorda o‘zaro paronim bo‘lgan so‘zlar mavjud?

Qaysi gapda paronimlarni qo‘llash bilan bog‘liq uslubiy xato mavjud?

1) Besh asirkim nazmiy saroyni, Titratadi zanjirband bir she’r.

2) Urish, noming o‘chsin jahonda!

3) Sunat saroyiga konsert tomosha qilgani bordik.

4) Og‘zi kuygan qattiqni ham puflab ichadi.

Qishloqning husniga husn qo‘shgan qaddi raso teraklar tik qomatlarini mag‘rur ko‘rsatib turadi.

Ushbu gapda shakl va ma’no munosabatiga ko‘ra qanday so‘zlar ishtirok etgan?

Qaysi qatorda paronimlar berilgan?

Qaysi qatordagi gapda paronimlarni qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud emas?

Quyidagi so‘zlardan qaysilarining paronim jufti yo‘q?

Qaysi gapda so‘z qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud?

Qaysi gapda paronimlar noto‘g‘ri qo‘llangan?

Qaysi qatorda so‘z qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud?

Qaysi gapda so‘z qo‘llash bilan bog‘liq xato mavjud?

Qaysi gapda paronimlar bilan bog‘liq uslubiy xato mavjud?

Majlis ahlining aksariyati xursand bo‘lib, Mustafo Sodiqni olqishladilar. (Oybek)

Ushbu gapdagi ahlining so‘zi ahil so‘ziga o‘zaro qaysi jihatdan bog‘liq?

Quyidagi juftliklardan qay birini o‘zaro bir-biridan farqlamaslik, so‘z qo‘llash bilan bog‘liq uslubiy xatoga olib keladi?

1) borlik-borliq;

2) kabutar-kaptar;

3) baravar-barobar;

4) qism-qism;

5) obro‘talab-obro‘ytalab.

Qaddini … tutmoq.

Ushbu birikmadagi nuqtalar o‘rniga qaysi so‘zni qo‘yish mumkin?

Qaysi qatordagi so‘zlar o‘zaro paronim emas?

So‘z qo‘llash bilan bog‘liq xato qaysi gapda mavjud?

Paronim so‘zlar qaysi javobda berilgan?

Shaki va ma’no munosabati jihatidan paronim bo‘lgan so‘zlar qatorini aniqlang.

Shaki va ma’no munosabatiga ko‘ra dalil-dadil so‘zlari qanday so‘zlarga mansub?

Qaysi qatorda paronimlar berilgan?