Chiziqli va ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi mavzusidan test savollariSistemaning yechimini toping.

\begin{cases}x^{2}+y^{2}-2xy=1\\x+y=3\end{cases}

Ushbu \begin{cases}x+y=3 \\x^{2}-y^{2}=6 \end{cases} tenglamalar sistemasidan x ni toping.

Tenglamalar sistemasini yeching.

\begin{cases}x^{2}-y^{2}-3x=12 \\x-y=0\end{cases}

Tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?

\begin{cases}x^{2}+y^{2}=9 \\y-x=-3\end{cases}

Sistemadan x\cdot y ni toping.

\begin{cases}x^{2}+y^{2}=10 \\ x+y=4 \end{cases}

Sistemaning yechimini toping.

\begin{cases}x^{2}+y^{2}-2xy=16 \\x+y=-2\end{cases}

Sistemaning yechimini toping.

\begin{cases}x-y=4 \\x^{2}+y^{2}+2xy=4\end{cases}

Sistemani yeching va x\cdot y ning qiymatini toping.

\begin{cases}x^{2}+y^{2}=3 \\ x-y=1\end{cases}

Sistemadan x\cdot y ni toping.

\begin{cases}x^{2}+y^{2}+xy=8 \\x+y=3\end{cases}

Tenglamalar sistemasini yeching.

\begin{cases}x+2=0 \\xy^{2}=-8 \end{cases}

Tenglamalar sistemasi \begin{cases}x^{2}+y^{2}=25 \\ x-y=5 \end{cases} nechta yechimga ega?

Tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?

\begin{cases}x^{2}+y^{2}=16 \\y-x=4 \end{cases}

Tenglamalar sistemasini yeching.

\begin{cases}y+4=2 \\x^{2}y=-2\end{cases}

Ushbu \begin{cases}x^{2}+y^{2}=4 \\ x-y=-2 \end{cases} tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?

Tenglamalar sistemasini yeching.

\begin{cases}x^{2}-y^{2}+x+4=0 \\x-y=0 \end{cases}

Sistemadan (x+y)^{2} ni toping.

\begin{cases}x^{2}+y^{2}=20 \\xy=8\end{cases}

Agar x-y=5 va xy=7 bo‘lsa, x^{3}y+xy^{3} ning qiymati qancha bo‘ladi?

Agar x^{2}+y^{2}=281 va x-y=11 bo‘lsa, xy qanchaga teng bo‘ladi?

Agar a-b=12 va -ab+a^{2}=144 bo‘lsa, a ning qiymati qanchaga teng bo‘ladi?

Agar a+b=7 va ab=2 bo‘lsa, a^{2}b^{4}+a^{4}b^{2} ning qiymatini toping.

Agar ab=9 va 3b=8c (b\ne 0) bo‘lsa, ac ni toping.

Ushbu (ax+2y)(3x+by)=cx^{2}-7xy+y^{2} ayniyatdagi noma'lum koeffisiyentlardan biri c ni toping.

Ushbu (-3x+\alpha y)(\beta x-2y)\gamma x^{2}+7xy+2y^{2} ayniyatdagi noma'lum koeffisiyentlardan biri \beta ni toping.

Ildizlari x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=13 va x_{1}+x_{2}=5(x_{1}-x_{2}) shartni qanoatlantiruvchi kvadrat tenglamani tuzing, bunda (x_{1}>x_{2})

x ni toping.

\begin{cases}x+y=6 \\x^{2}-y^{2}=12\end{cases}

3xy ni toping.

\begin{cases}x^{2}+y^{2}-xy=1 \\x+y=-2\end{cases}

Ushbu \begin{cases}x+3=0 \\ xy^{2}=-12 \end{cases} tenglamalar sistemasining yechimini toping.

Agar \begin{cases}x^{2}-y^{2}=6 \\ x+y=1 \end{cases} bo‘lsa, x-y ning qiymatini toping.

Agar a+b=10 va a^{2}+b^{2}=60 bo‘lsa, a^{4}+b^{4}=?

Agar x+y=-p va xy=q bo‘lsa, x(1+y)-y(xy-1)-x^{2}y ko‘phadning qiymatini toping.