Parametrli tenglamalar sistemasi mavzusidan test savollaria ning qanday qiymatlarida \begin{cases}{ax-y=0} \\ {x+y=10} \end{cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega bo‘lmaydi?

k ning qanday qiymatlarida \begin{cases}{(k^{2}+k+1)x+3y-6=0} \\ {x+y+k=0} \end{cases} sistema birorta ham yechimga ega bo‘lmaydi?

Agar \begin{cases}{x+2y=2} \\ {2x+y=k} \end{cases} bo‘lsa, k ning qanday qiymatida x+y=2 tenglik o‘rinli bo‘ladi?

Agar \begin{cases}{x+3y=6} \\ {2x+ky=8} \end{cases} bo‘lsa, k ning qanday qiymatida x+y=2 tenglik o‘rinli bo‘ladi?

Tenglamalar sistemasi a ning qanday qiymatlarida yechimga ega emas?

\begin{cases}a^{2}x+3y=3 \\ 3x+y=4 \end{cases}

a ning qanday qiymatida tenglamalar sistemasi yechimga ega bo‘lmaydi?

\begin{cases}2x+ay=2 \\ ax+2y=3 \end{cases}

a ning qanday qiymatida \begin{cases}{ax+2y=4} \\ {2x+y=3} \end {cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega bo‘lmaydi?

k ning qanday qiymatida \begin{cases}3x+6y=k \\ 9x+18y=k+1 \end{cases} sistemasi cheksiz ko‘p yechimga ega?

k ning qanday qiymatida \begin{cases}kx+4y=4 \\ 3x+y=1 \end{cases} tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo‘ladi?

a ning qanday qiymatida \begin{cases}{(6+a)x-6y=2} \\ {-2ax+3y=a-3} \end{cases} tenglamalar sistemasi cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘ladi?

k ning qanday qiymatida \begin{cases}{3x+(k-1)y=k+1} \\ {(k+1)x+y=3} \end{cases} tenglamalar sistemasi cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘ladi?

a ning qanday qiymatida \begin{cases}{x+y=a} \\ {xy=9} \end{cases} tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega?

a ning qanday qiymatida \begin{cases}{2x+3y=5} \\ {x-y=2} \\ {x+4y=a} \end{cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega?

\begin{cases}{ax+by=3} \\ {bx+ay=2} \end{cases} tenglamalar sistemasi x=3, y=2 yechimga ega bo‘lsa, a ning qiymatini toping.

m ning qanday qiymatlarida \begin{cases}{mx+2y+4=0} \\ {2x+my-8=0} \end{cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?

a ning qanday qiymatlarida \begin{cases}x+ay=1 \\ ax+y=2a \end{cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?

Agar y-x=2 va a>0 bo‘lsa, \begin{cases}y^{2}-x^{2}=8a \\y+x=a^{2} \end{cases} tenglamalar sistemasini yeching.

a va b ning qanday qiymatlarida \begin{cases}ax-5y=-1 \\ 6x+15y=b+3 \end{cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?

a ning nechta qiymatida \begin{cases}(a-2)x+3y=5 \\ 7x-18y=1 \end{cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?

k parametrining qanday qiymatlarida \begin{cases}kx-3y=6 \\ 2x-y=2 \end{cases} tenglamalar sistemasi yechimga ega emas?