Geosiyosat fani asoslari mavzusidan test savollariTurli siyosiy jarayonlarning geografik muhitga bog‘liq holda rivojlanishini o‘rganadigan fan- bu …

Geosiyosat tushunchasi birinchi bo‘lib kirn tomonidan qachon kiritilgan?

Geosiyosat fani qaysi fan asosida shakllandi va rivojlandi?

Rudolf Chellenning fikricha, har qanday davlat- bu …

Vena geosiyosiy bosqichi qachondan boshlangan edi?

Vena geosiyosiy bosqichi davrida qaysi davlat qonuniy jihatdan respublika hisoblanar edi?

Qachondan boshlab Turkiya sultoni “Usmonli turklar imperatori” maqomini qabul qildi?

Atlanta ittifoqiga qaysi davlatlar kirgan?

1) Angliya; 2) Germaniya; 3) Italiya;

4) Fransiya; 5) Rossiya; 6) Avstriya- Vengriya;

Versal shartnomasi siyosiy yetakchilikning quruqlikda … ga, dengizga esa … ga tegishini ta’minlab berdi?

Birinchi jahon urushidan so‘ng AQSh prezidenti V. Vilsonning rejalariga ko‘ra, Rossiya davlati bir necha ta’sir doiralariga bo‘linishi kerak edi. Lining fikricha, Kavkaz qaysi davlatning bir qismi bo‘lishi kerak edi?

Birinchi jahon urishida eng katta yutuqqa qaysi davlat erishdi?

1922- yili qayerda bo‘lib o‘tgan konferensiyada AQSh Angliya bilan bir qatorda harbiy- dengiz flotiga ega bo‘lish huquqini qo‘lga kiritdi?

Dunyodagi aholisi soni eng kam bo‘lgan davlat qaysi?

Qaysi geosiyosiy bosqichda AQSh va uning ittifoqchilari geosiyosat olamida tan olindi?

Potsdan bosqichida geosiyosat olamida ikki qutb paydo bo‘ldi. Bu qaysi davlatlar edi?

Belovej davri nima bilan xarakterlanadi?

AQSh va Kanada davlatlari o‘rtasidagi davlat chegarasi 49^\circ parallel bo‘yicha necha kilometrga cho‘zilgan?

Geosiyosatda qanday chegaralar eng qulay chegara hisoblanadi?

Geosiyosiy mintaqa qanday tarkibiy qismlardan iborat?

Rossiya bilan Buyuk Britaniya o‘rtasida “bufer davlat” vazifasini o‘tagan davlat- bu …

“Qirg‘oq bizlarga qo‘shni sifatida tabiatni in’om etdi va bu qo‘shni bar qanday do‘stona davlatdan afzaldir”. Ushbu geosiyosiy qarash kimga tegishli?

XX asrning ikki buyuk davlati- AQSh va sobiq SSSR qaysi davlatlarni egallash borasidagi urushda mag‘lub bo‘lgandi?

Insoniyat va mintaqalarning taraqqiyotini belgilab beruvchi tarixiy kategoriya- bu …

Turli mintaqalarda yashaydigan kuchlarning turli xususiyatlarga ega bo‘lishi haqida o‘zining “Siyosat” asarida ma’lumot bergan olim kim?

Jan Boden fikricha, inson hayoti uchun eng qulay va yaxshi sharoitlar qaysi kengliklar oralig‘ida mavjud?

Geografik determenizm- bu …

Sh. Monteskyening fikricha, ijtimoiy hayot shakllarining rivojlanishida qaysi omil hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Dunyoni ikki qismga- suvlik va quruqlikka bo‘lgan, quruqlik shimoliy yarimsharda, suvlik esa janubiy yarimsharda asosiy maydonni tashkil qilishini ta’kidlab, shimolda joylashgan quruqlikni “Eski dunyo” va “Yangi dunyo”ga bo‘lgan geosiyosatchi olim kim?

Geografik determinizm asoschisi kim?

Geosiyosiy qarashning asosiy yo‘nalishlarini ishlab chiqqan olim kim?