Amaliy geografiyaning maqsad va vazifalar mavzusidan test savollariGeografiya fani nimani o‘rgatadi?

Tabiiy va ijtimoiy muhitning o‘zgarishini baholash va bashorat qilish bilan qaysi fan shug‘ullanadi?

Kim Nil daryosining suv sarfini o‘rganish va bashorat qilish bo‘yicha amaliy geografik ishlarni olib borgan?

“Geografiya” so‘zini fanga birinchi bo‘lib kim kiritgan?

Erotosfenning geografiyaga oid asari qanday nomlanadi?

Amaliy geografiyaning qaysi bir tadqiqot usulida aniq matematik statistik hisoblashlar amalga oshiriladi?

Toshkent viloyatida qaysi suv inshooti qurilganidan so‘ng vodiyning ancha qismi suv ostida qoldi, yerosti suvlari sathi ko‘tarildi, tuproq va havoda namlik miqdori oshdi?

Toshkent viloyatida qaysi shaharcha suv ostida qolgan qishloqlar aholisining ko‘chishi tufayli barpo etilgan?

Amaliy geografik yondashuvlardan qaysi birida tabiatda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlarning tirik organizmlarga ta’siri oldindan o‘rganiladi va bashorat qilinadi?

Qaysi yondashuv amalga oshirilganida hudud ma’lum bir landshaft turlariga bo‘linadi?

Quyidagilardan antropogen landshaftni toping.

Amaliy geografiya quyidagi qaysi fanlarga yaqin turadi, ularning tajriba va yutuqlaridan foydalanadi?

1) muhandislik geologiyasi;

2) muhandislik geografiyasi;

3) ekologiya;

4) tabiiy geografiya;

5) amaliy landshaftshunoslik

Tabiiy muhitning tirik organizmlarga ta’siri va ular o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganadigan fan qaysi?

Ekologiya atamasini fanga kim kiritgan?

“Ekologiya” faniga qachon asos solingan?