Jahon xo‘jaligi (umumiy qism) mavzusidan test savollariJahon xo‘jaligi qanday kategoriya hisoblanadi?

Ijtimoiy mehnat taqsimotining hududiy shakli- bu …

Geografik mehnat taqsimoti miqyosiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

Xalqaro mehnat taqsimoti- bu …

Geografik mehnat taqsimotining eng asosiy natijasi- bu …

XVII- XIX asrlarda qaysi hududlarda yirik mashinalashgan sanoat yuzaga keldi?

Bir- biri bilan umumjahon iqtisodiy munosabatlari orqali bog‘langan dunyodagi barcha mamlakatlar milliy xo‘jaliklarining majmui nima deyiladi?

Jahon xo‘jaligi qachon vujudga keldi?

XIX asr oxirigacha jahon xo‘jaligida mavjud bo‘lgan markazni toping.

Jahon xo‘jaligi markazlari bo‘lgan “Osiyo yo‘lbarslari” qaysilar?

Hozirgi kunda jahon xo‘jaligida nechta markaz mavjud?

Jahon xo‘jaligining 2- markaziga qancha YIM to‘g‘ri keladi?

Quyidagi qaysi jahon xo‘jaligi markaziga 6.0\% YIM to‘g‘ri keladi?

Ayrim mamlakatlar guruhlarining ular tomonidan kelishilgan davlatlararo siyosatni o‘tkazishga asoslangan juda chuqur va barqaror o‘zaro aloqalari rivojlanishining obyektiv jarayoni- bu …

Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyatini barpo qilish haqidagi shartnoma qachon qayerda imzolangan?

Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyatiga 1982- yili qaysi mamlakat qo‘shildi?

YESA (Yevroa Erkin Savdo Assotsiatsiyasi) qachon va qaysi davlat tashabbusi bilan tashkil etildi?

Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyati 1991- yil dekabrdan qanday nom bilan ataladigan bo‘ldi?

Yevropa Ittifoqining “Yevropa o‘n ikkiligi” hamda “Siyosiy va valyuta- moliya ittifoqi” shartnomalari qayerda imzolangandi?

Yevropa Ittifoqining yagona valyutasi- yevro qachon muomalaga kiritildi?

1995- yili Yevropa Ittifoqiga a’zo bo‘lgan davlatlar qatorini toping.

Bugungi kunda Yevropa Ittifoqiga nechta davlat a’zo?

NAFTA tashkiloti qachon va qaysi davlatlar o‘rtasida tuzilgan?

Yalpi milliy daromad hajmi bo‘yicha qaysi xalqaro tashkilot yetakchi o‘rinda turadi?

YIHTT qachondan boshlab faoliyat olib bormoqda?

Quyidagi qaysi davlat YIHTTga a’zo emas?

ASEAN tashkilotining yaqin kelajakdagi asosiy maqsadi- bu …

Quyidagi davlatlardan qaysi biri ASEANga a’zo emas?

1980- 1981- yillarda Lotin Amerikasidagi nechta davlat ishtirokida “Lotin Amerikasi Integratsiyalashtirish Assotsiatsiyasi” tashkiloti tuzildi?

LAIA qanday subregionlardan iborat?