Agrosanoat majmuasi. Qishloq xo‘jaligi mavzusidan test savollariQishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va uni iste’molchiga yetkazish jarayoniga aloqador barcha tarmoqlar uyg‘unligi- bu …

Agrosanoat majmuasi tuzilmasini tashkil etadigan tarmoqlar qaysilar?

Agrosanoat majmuasining birinchi guruhuni tashkil etuvchi tarmoqlarni toping.

Agrosanoat majmuasining uchinchi guruhini tashkil etuvchi tarmoqlarni toping.

Agrosanoat majmuasi qaysi tarmoq negizida vujudga kelgan?

Iqtisodiyotda band aholining katta qismi qaysi tarmoqda mehnat qiladi?

Xalqimiz farovonligi, dasturxonlarimiz to‘kinligi, eng muhimi, aholining ish bilan bandligi qaysi soha holatiga bog‘liq?

2013- yili 2000- yilga nisbatan g‘alla va uzum yetishtirish salmog‘i qancha o‘sdi?

Qaysi qishloq xo‘jaligi mahsuloti yetishtirish hajmi 2013- yili 2000- yilga nisbatan 3.4 marta oshdi?

2013- yili 2000- yilga nisbatan kartoshka yetishtirish salmog‘i qancha o‘sdi?

Qaysi qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish hajmi 2013- yili 2000- yilga nisbatan 2.1 marta oshdi?

2013- yili 2000- yilga nisbatan sabzavot yetishtirish salmog‘i qancha o‘sdi?

Agrosanoat integratsiyasi- bu …

Paxta yetishtirshda qaysi mulkchilik shakli ustunlik qiladi?

Qishloq xo‘jaligida mehnat predmeti ham, mehnat vositasi ham … hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligida hosildorlik ko‘p jihatdan nimaga bog‘liq bo‘ladi?

Yerning holatini yaxshilash tadbirlari geografiya fanida nima deyiladi?

“Yashil inqilob”- bu …

Agar qishloq xo‘jaligi yalpi mahsuloti ekin maydonlarini kengaytirish va chorva mollari sonini oshirish hisobiga ko‘paysa, bu qanday xo‘jalik sanaladi?

Intensiv xo‘jalik nima?

Qishloq xo‘jaligi maqsadlarida foydalaniladigan yerlar qanday ataladi?

Qishloq xo‘jaligidagi bosh vazifa- bu …

Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 2013- yili 2000-yilga nisbatan qanchaga ortdi?

Hozirgi kunda yalpi ichki mahsulot (YIM) hajmida qishloq xo‘jaligining ulushi qancha?

Paxta qanday yerlarda ekiladi?

Mamlakatimizdagi eng katta sug‘oriladigan va mahsuldor yerlar qayerda joylashgan?

Cho‘llarda chorvachilikning qaysi sohalari rivojlangan?

Sanoat ishlab chiqarish to‘plangan yerlarda, shaharlar tevaragida qishloq xo‘jaligining qaysi sohasi tarkib topadi?

Dehqonchilik qanday tarmoqlardan iborat?

Vegetatsiya davrida o‘rtacha sutkalik harorat qanchadan kam bo‘lmasligi kerak?