O‘zbekiston aholisi va aholi manzillari mavzusidan test savollariO‘zbekiston aholi soni bo‘yicha dunyoda nechanchi o‘rinda turadi?

Aholi o‘lganlar soniga nisbatan tug‘ilganlar sonining ortiqligi hisobiga ko‘payishiga nima deyiladi?

Mexanik ko‘payish- bu …

Aholining mamlakat ichkarisida, uning rayonlari o‘rtasida yoki qishloq joylardan shaharlarga ko‘chib yurishi nima deyiladi?

Emigratsiya nima?

Aholi zichligi qanday topiladi?

O‘zbekistonda tabiiy ko‘payish qanchaga teng?

O‘zbekiston aholisi 2013-yili qancha edi?

O‘zbekistonda mehnatga layoqatli aholi kategoriyasini toping (ayollar misolida)

Necha yoshga to‘lgan o‘quvchilarning o‘qishdan bo‘sh vaqtlarida ishlashiga ruxsat etilgan?

Quyidagilardan qaysi biri moddiy ishlab chiqarish tarmog‘iga kirmaydi?

Mamlakatimizda band aholining eng ko‘pi (26.7\%) qaysi tarmoqda xizmat qiladi?

O‘zbekistonda band aholining 13 foizi qaysi tarmoqda ishlaydi?

O‘zbekistonda band aholining qancha qismi uy- joy kommunal xo‘jaligi tizimida xizmat qiladi?

O‘zbekistonda band aholining 0.5 foizi qaysi sohada xizmat qiladi?

Qaysi yillar oralig‘ida yurtimizda erkaklar soni ayollar soniga nisbatan kam edi?

O‘zbekistonda 1959-yili ayollar va erkaklar salmog‘i qancha bo‘lgan?

Yurtimizda o‘zbeklar salmog‘i 1989- yilga nisbatan 2013- yili qanchaga o‘sdi?

Milliy tarkibda o‘zbeklardan tashqari boshqa millatlar ichida qaysi millatning ulushi ustunroq?

Aholining milliy tarkibida qaysi millatlarning salmog‘i oshdi?

Mamlakatimizning diniy tarkibida qaysi din asosiy o‘rinni egallaydi?

Mamlakatimizda … ta shahar, … ta shaharcha hamda … dan ortiq qishloq va ovul bor.

XX asr boshlarida O‘zbekiston hududida qancha shahar bor edi?

Qaysi sayyoh Xorazm shaharlari va Samarqandni o‘z asarlarida ta’rif etgan?

Mashhur arab sayyohining asarida hozirgi Zarafshon daryosi qaysi nom bilan tilga olinadi?

Yirik shaharlar aholisi qancha bo‘ladi?

Quyidagi shaharlardan qaysi biri ko‘p funksiyali shahar bo‘la olmaydi?

Aglomeratsiyalar qanday vujudga keladi?

Mamlakatimizdagi eng katta shahar aglomeratsiyasi- bu …

Quyidagilar ichidan eng yirik shaharni toping.