O‘rta Osiyo tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi mavzusidan test savollariTuproq- bu …

Quyidagi fikrlardan qay biri to‘g‘ri?

Gumus nima?

Tuproq tarkibi necha qismdan iborat?

Har bir joyda tarqalgan tog‘ jinslari … deyiladi.

Tuproqning organik moddalariga nimalar kiradi?

Tuproq eritmasi nima?

Tuproqning eng muhim xususiyati- bu …

Tuproqning o‘simliklar o‘sishi va rivojlanishini ta’minlash quvvati nima deyiladi?

Tuproq qatlami shartli ravishda nechta qavatga ajratiladi?

Tuproqning ona jinsi (noorganik tarkibi- mayda tog‘ jinslari) katta- kichikligi turlicha bo‘lgan zarralardan iborat. Bularning hammasi birgalikda tuproqning … deyiladi.

Tuproqlar mexanik tarkibiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

Tuproq tarkibidagi kesakchalar qanday hosil bo‘ladi?

Tuproq tarkibidagi kesakchalarning vujudga kelishi va ularning pishiq bo‘lishiga tuproqdagi qaysi modda yordam beradi?

Tuproqning tarkibidagi kesakchalar miqdoriga qarab tuproqlar qanday turlarga bo‘linadi?

Donador tuproqlar …

Tuproqlarga organik va mineral o‘g‘itlar solish, o‘z vaqtida ishlov berish, sug‘orib turish bilan ularning unumdorligini oshirish mumkin. Shunday yo‘llar bilan unumdorligi oshirilgan tuproqlar … deyiladi.

O‘rta Osiyoning cho‘l zonasida asosan qaysi tuproqlar tarqalgan?

1) sur- qo‘ng‘ir; 2) oddiy bo‘z; 3) taqir va taqirli;

4) o‘tloq- alluvial; 5) tipik bo‘z; 6) cho‘l qumli.

O‘rta Osiyo hududidagi qaysi tuproqlar qadimgi qoldiq qirlar va tog‘ etaklaridagi toshloq yerlarda hosil bo‘lgan?

O‘simliklar o‘smaydigan, yorilib ketadigan zich, qatqaloqli yalang tekis joylar- bu …

Sur- qo‘ng‘ir tuproqlarda ona jinsning qalinligi qancha?

Sur- qo‘ng‘ir tuproq tarkibida qaysi kimyoviy modda ko‘p bo‘ladi?

Sur- qo‘ng‘ir tuproqda chirindi miqdori va chirindili qatlam qalinligi qancha?

Qaysi tuproq tarqalgan joyda dehqonchilik qilib bo‘lmaydi?

Qaysi tuproq turida chirindi miqdori 0.3- 0.7\% va chirindili qatlamning qalinligi 15- 25 santimetr keladi?

Taqirli tuproqlar qaysi hududlarda katta maydonlarni egallaydi?

Taqirli tuproqda chirindi miqdori va chirindili qatlam qalinligi qancha bo‘ladi?

Taqirli tuproqlar haqidagi qaysi fikr to‘g‘ri?

O‘tloq- alluvial tuproqlar qaysi daryolar deltalarida katta maydonni egallaydi?

O‘tloq- alluvial tuproqda chirindi miqdori va chirindili qatlam qalinligi qanchani tashkil etadi?