Geografik xaritalar, atlaslar, globus va ular bilan ishlash mavzusidan test savollariQuyidagi geografik vositalardan qaysi birida xatolar nisbatan kam bo‘ladi?

Qavariq yer yuzasini tekis yuzada tasvirlash uchun qanday usuldan foydalaniladi?

Xarita andazalari deb nimaga aytiladi?

Xarita andazalari necha xil bo‘ladi?

Bunday andazalarda tuzilgan xaritalardagi burchaklar globusdagi, ya’ni joydagi burchaklarga teng bo‘ladi. Mazkur andaza asosida tuzilgan xaritalarda yo‘nalishlarni aniqlash qulay, biroq maydonlar va masofalar xatolik bilan tasvirlanadi. Xarita andazasi turini aniqlang.

Teng maydonli yoki teng hajmli andazalar haqidagi to‘g‘ri javobni toping.

Qaysi proyeksiya asosida tuzilgan xaritalarda burchaklar ham, maydonlar ham xatolik bilan tasvrilanadi, lekin xatolik kamroq bo‘ladi?

Ixtiyoriy andazalar orasida qaysi turi boshqalaridan ko‘proq ishlatiladi?

Qavariq yer yuzasining meridianlar va parallellar to‘rini tekis yuzaga (qog‘ozga) tushirishda nimalardan foydalaniladi?

O‘zbekiston xaritalari qaysi andazadan foydalanib tuzilgan?

Xarita andazalari foydalanilgan yordamchi geometrik sirtlarning turiga qarab qanday turlarga bo‘linadi?

… andazalarda tuzilgan xaritalarda meridianlar va parallellar bir- birini 90^\circ li burchak ostida kesadigan to‘g‘ri chiziqlardan iborat to‘r hosil qiladi.

Joy plani qaysi masshtab asosida tuziladi?

Joyning yirik masshtabda tuzilgan va maydoni uncha katta bo‘lmagan kichik- kichik joylar tasvirlangan chizmasi nima deyiladi?

Xarita deb nimaga aytiladi?

Yerning va boshqa sayyoralarning kosmik kemalar yordamida olingan tasviri nima deyiladi?

Aerosurat- bu …

Masshtabsiz shartli belgilarni toping.

Xaritada daryolar, yo‘llar va chegaralar qaysi shartli belgilar bilan ko‘rsatiladi?

Rang berish usuli bilan …

Tuproq, o‘simlik xaritalari qaysi usulda tuziladi?

Xaritalarda chegara usuli bilan nimalar tasvirlanadi?

Voqea- hodisalarning tarqoq joylashganligini tasvirlash uchun qaysi usuldan foydalaniladi?

Mazmuniga ko‘ra xaritalar qanday turlarga bo‘linadi?

Umumiy geografik xaritalarda …

To‘la va aniq ma’lumotga ega bo‘lgan, yagona dastur asosida tuzilgan, tartibga solingan xaritalar to‘plami nima deyiladi?

“Atlas” atamasini fanga birinchi bo‘lib kim kiritgan?

Dunyoda birinchi xaritalar to‘plami kim tomonidan tuzilgan?

Hozirgi zamon atlaslarining asosiy xususiyatlari qaysi javobga keltirilgan?

O‘lkashunoslik atlaslari- bu …