Okeanlar tabiiy geografiyasi mavzusidan test savollari“Okean” atamasi “qirg‘oqsiz dengiz”, “Yerni aylanib oquvchi buyuk daryo” kabi ma’nolarni bildiradi. Ushbu so‘z qaysi tildan olingan?

“Dunyo okeani” atamasini kim va qachon fanga kiritgan?

Dunyo okeani atamasining muqobilini toping.

Okeanlar yarimsharida Yer yuzining qancha qismini suv qoplagan?

Buyuk geografik kashfiyotlar davri to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

“Chellenjer” kemasi natijalari qaysi fanga asos soldi?

XX asrdan boshlab …

Qachondan okean suvlari chuqurlik bo‘yicha o‘rganila boshlandi?

Dunyodagi eng chuqur Marianna cho‘kmasi qachon va kim tomonidan zabt etildi?

Quyidagi dengizlardan Atlantika okeaniga tegishli bo‘lganlarini toping.

1) Skotia; 2) Uedell; 3) Koro; 4) Bofort;

5) O‘rta yer; 6) Deyvis; 7) Kara; 8) Tirren

Dunyo okeanini birinchi bo‘lib kim va qachon 5 qismga ajratgan?

Hozirgi kunda Yer yuzida nechta dengiz mavjud?

O‘rta okean tog‘ tizmalarining umumiy uzunligi qanchaga teng?

1 litr suvda erigan moddalar miqdori nima deyiladi?

Dunyo okeani suvining o‘rtacha sho‘rligi qanchani tashkil etadi?

Okean suvining sho‘rligi nima bilan bog‘liq?

Eng sho‘r dengiz qaysi (42 promille)?

Dunyo okeanidagi eng chuchuk havza- bu …

Termik ekvatorda suv yuzasining o‘rtacha harorati qanchani tashkil etadi?

Okean suvlari necha ^\circ C da muzlaydi?

Dunyo okeanining eng issiq suvi qayerda kuzatiladi?

Katta hajmdagi okean suvlarining uzoq masofalarga yo‘nalgan gorizontal harakati nima deyiladi?

Birtomonga yo‘nalgan shamollar ta’sirida okean suvlarining necha metr chuqurlikdagi yuza qatlami harakatlanadi?

Okean oqimlari qanday turlarga bo‘linadi?

Qutblardan ekvator tomon yo‘nalgan oqimlar qanday nomlanadi?

Dunyo okeanidagi eng uzun (30 ming kilometr) oqim qaysi?

Eng tez oqim Golfstrim hisoblanadi. Uning tezligi qancha?

Okeanlarda qalqish hodisasi nima sababdan yuzaga keladi?

Ochiq okeanda qalqish amplitudasi qanchaga teng?

Balandligi 34 metrga yetgan eng baland to‘lqin qaysi hududda kuzatilgan?