Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi kursiga kirish. Geografik qobiq mavzusidan test savollari“O‘zbek Magellani” nomi bilan mashhur bo‘lgan geograf olim kim?

Geografik bilimlarning muhim manbai- bu …

Geografiyaning tili- bu …

Eng yirik tabiat kompleksi nima?

Dunyo okeani bo‘ylab birinchi suv sayohatini amalga oshirgan dengizchi kim?

Dunyo okeanining materik oralig‘idagi qismlari nima deyiladi?

Okean yoki dengiz yuzasi bilan quruqlik yuzasi tutashgan chegara nima deyiladi?

Joy plani tuzishda qaysi masshtabdan foydalaniladi?

1:500000 masshtabli xarita masshtabiga ko‘ra qaysi masshtab turiga kiradi?

Geografik landshaftning tashqi ko‘rinishi qaysi mazmundagi xaritalarda aks etadi?

Mavzuli xaritalar deb nimaga aytiladi?

Geografik xaritalarda xatolik qayerda umuman bo‘lmaydi?

Bir- biri bilan boglangan bir qancha komponentlar ko‘rsatiladigan xaritalar qanday ataladi?

Geografik atlas deb nimaga aytiladi?

Dunyodagi birinchi geografik xaritalar to‘plami kim tomonidan tuzilgan?

Xaritalar to‘plami uchun “Atlas” nomi qachon taklif etildi?

Xaritalar to‘plami uchun “Atlas” nomi kim tomonidan taklif etildi?

Yerning kichraytirilgan modeli- bu …

Globus yuzasining …

Maktab o‘quv globuslari qanday masshtablarda tayyorlanadi?

1) 1:90000000; 2) 1:83000000;

3) 1:50000000; 4) 1:45000000;

5) 1:40000000; 6) 1:30000000.

Yunonistonlik Krates (miloddan avvalgi II asr) kimning Yer shar shaklida degan fikriga asoslanib birinchi globusni yasagan?

Jahon tarixida birinchi mukammalroq globus kim tomonidan ixtiro qilingan?

O‘rta Osiyoda birinchi bo‘lib Shimoliy yarimsharning globusini ixtiro qilgan olim kim?

M. Bexaym globusida qaysi hududlar tasvirlanmagan?

1492- yili jahon kartografiyasi tarixida qanday voqea sodir bo‘ldi?

1886- yili Hoji Yusuf Hay’atiy yasagan globus hozirgi kunda qayerda saqlanmoqda?

“Toshkent” relyefli globusi qachon yasalgan?

“Toshkent” relyefli globusini kim yasagan?

“Toshkent” relyefli globusi qayerda o‘rnatilgan?

Hozirgi kunda globuslarning qanday turlari mavjud?