Yerning tosh qobig‘i - litosfera mavzusidan test savollariYerning … ancha yaxshi o‘rganilgan.

Yerning markazida joylashgan qobiq - bu …

Yer yadrosining diametri qanchaga teng?

Yadroning umumiy qalinligi qancha?

Qaysi qatlamning qalinligi 2900 kilometrga yetadi?

Yer po‘stining qalinligi qancha?

Olimlarning taxmin qilishicha, mantiya qaysi moddalardan tashkil topgan?

Yer ichiga chuqur tushgan sari har 1000 metrda harorat qanchaga ko‘tariladi?

50 kilometr chuqurlikda harorat o‘rtacha qancha bo‘lishi mumkin?

Mantiyaning quyi qismi va yadroda harorat juda yuqori. Bunday haroratda tog‘ jinslari erigan, suyuq holatda bo‘lishi kerak. Lekin bu qatlamlarda tog‘ jinslari qattiq holatda bo‘lishiga sabab nimada?

100 kilometr chuqurlikda bosim Yerdagiga qaraganda … bo‘ladi.

Yer po‘stining o‘rtacha qalinligi qancha?

Litosfera o‘z tarkibiga nimalarni oladi?

Yer po‘sti uch qavat tog‘ jinslaridan iborat. Ikkinchi qavatda qanday tog‘ jinslari joylashgan?

Qaysi qavat tog‘ jinslari qatlam- qatlam joylashgan bo‘lib, Yerning o‘tgan zamonlardagi tarixi yozilgan kitobga o‘xshaydi?

Granitli qatlam qanday hosil bo‘lgan?

Quyidagilardan qaysi biri otqindi jinslar hisoblanadi?

Okeanosti Yer po‘stida qaysi qatlam uchramaydi?

Yerning qattiq qobig i yaxlit bo‘lmay, alohida- alohida yirik bo‘laklar … dan iborat.

Eng yirik seysmik mintaqalarni toping.

Mamlakatimizning o‘rni qancha yil avval dengizdan iborat bo‘lgan?

Yer po‘stida biror joy yorilsa, o‘sha hudud tagida bosim pasayib, chuqurdagi qaynoq moddalar suyuqlashib, suyuq jinsga aylanadi. Bu suyuq jins nima deyiladi?

Lava deb nimaga aytiladi?

Lavalar asta sovib, tepa va tog‘larni hosil qiladi. Bunday balandliklar fanda nima deb ataladi?

Vulqonlar otilib turadigan o‘lkalarda va Yer po‘stida yoriq bor joylarda issiq buloqlar ham uchraydi. Ular nima deyiladi?

Yer qimirlashi boshlanadigan joy nima deyiladi?

Yer qimirlash harakatlarini aniqlaydigan asbob …

Seysmogramma - bu …

Quyidagi ta’rif asosida zilzila kuchini aniqlang. Yer qimirlaganida devorlar yorilib, ba’zi uylar buzilishi mumkin.

1966- yil 26- aprelda Toshkentda qattiq yer qimirlagan, uylarning devorlari yorilib ketgan, ayrim devorlar qulagan. Bu yer qimirlashining kuchi necha ball bo‘lgan?