Joy plani va geografik xaritalar mavzusidan test savollariYer yuzasini o‘rganishning eng qadimgi va sinalgan uslubi - bu …

Ufq-bu …

Kuzatuvchidan ufqqacha bo‘lgan tekis doira shaklidagi yer nima deyiladi?

Har qanday aylana necha gradusdan iborat bo‘ladi?

Joydagi ikki yo‘nalish orasida hosil bo‘lgan burchak nima deyiladi?

Azimut yo‘nalishlaridan biri doim ikkinchisi esa … yo‘nalgan bo‘ladi.

Agar siz uydan maktabga 330^\circ shimoliy g‘arbiy yo‘nalish bilan borsangiz, uyga qaysi azimut va yo‘nalishda qaytasiz?

Bir- biriga yaqin turgan ikki predmet orasidagi masofani o‘lchaydigan asboblarni toping.

Yasama o‘lchov g‘ildiragining diametri qancha bo‘lishi kerak?

Joydagi masofaning plan, xarita va chizmada necha marta kichraytirilganligini ko‘rsatuvchi … masshtab deyiladi.

Masshtab necha xil bo‘ladi?

Masshtabning qaysi turidan foydalanish eng qulay?

1:22000000 sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiring.

Joyning yirik masshtabda tasvirlangan tasviri nima deyiladi?

Ufq tomonlariga nisbatan chiziladigan topografik plan usuli - bu …

Biror joyda turib, vizirlash o‘tkazgan nuqta nima deyiladi?

Joy planning azimutli usulida …

Nisbiy balandlik deb nimaga aytiladi?

Nisbiy balandlikni o‘lchaydigan asbob nima deb ataladi?

O‘zbekistondagi barcha balandliklar … sathidan o‘lchanadi.

Qamchiq dovonining mutlaq balandligi qancha?

Relyef deb nimaga aytiladi?

Quruqlik yuzasidagi mutlaq balandligi bir xil bo‘lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqlar nima deyiladi?

Bergshtrix - bu …

Geografik xaritada …

Ma’lum bir mavzuga bag‘ishlangan xaritalar … deyiladi.

Turli predmet va hodisalarni tasvirlash uchun xaritaning o‘ziga xos tili hisoblangan … dan foydalaniladi.

200 metrdan 500 metrgacha bo‘lgan qirlar xaritalarda qanday rang bilan tasvirlanadi?

Xaritalarda biror geografik hodisa bir xil bo‘lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqlar nima deyiladi?

Xaritalarda strelkalar bilan nimalar tasvirlanadi?