Biosfera va uning evolyutsiyasi mavzusidan test savollariQuyosh eriergiyasining necha foizi yerdan koinotga qaytariladi?

Har bir minutda … tonnaga yaqin suv yer yuzidan bug‘lanib turadi.

Qaysi organizmlar turlari barcha, organizmlarning 79 foizini qamrab olgan?

Biosfera evolyutsiyasini … ta asosiy bosqichga ajratish mumkin.

Vernadskiy ta’biriga ko‘ra, inson mehnati va ilmiy faoliyati ta‘sirida o‘zgargan biosfera bu- …

Biosfera ta’limotiga qaysi olim asos solgan?

Biosfera evolutsiyasining inson ishtirokisiz biologik qonuniyatlar asosida kechadigan davri qanday ataladi?

V. I. Vernadskiyning ilmiy ishlari va fikrlarini belgilang.

1) biosfera tushunchasini fanga kiritdi;

2) biosfera haqidagi to‘liq ta’limotni yaratdi;

3) hayotning o‘z- o‘zidan paydo bo‘lishi mumkin emasligini tajribada isbotladi;

4) Yerda hayotning o‘z- o‘zidan kelib chiqish haqidagi nazariya tarafdori;

5) “Yerning paydo bo‘lishidan ko‘p o‘tmasdan hayot paydo bo‘lgan va sayyoramizning qiyofasini o‘zgartiruvchi omillardan biri bo‘lgan” degan fikrni bildirgan;

6) “Noosfera- inson mehnat va ilmiy faoliyati ta’sirida o‘zgargan biosferadir” degan fikmi bildirgan;

7) “Hayot faqat hayot bo‘lmagan sharoitlardagina kelib chiqishi mumkin” degan fikrni bildirgan.

Noogenez bosqichiga tegishli javobni belgilang.

1) faqat biologik qonuniyatlar asosida kechadi;

2) dastlabki tirik organizmlar energiyani glikoliz natijasida to‘plagan;

3) insoniyat jamiyati paydo bo‘lishi bilan bog‘liq;

4) inson ongi va mehnat faoliyati natijasida davom etadi;

5) birlamchi biosfera paydo bo‘lgandan hozirgi zamon odami paydo bo‘lguncha davom etgan;

6) 40- 50 ming yil avval boshlanib hozirgacha davom etmoqda;

Oziq zanjiri to‘g‘ri ko‘satilgan javobni aniqlang.

Ozuqa zanjirining ketma- ketligi to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang.

Konsument organizmlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

1) chetan; 2) nitrifikatorlar; 3) kallima; 4) repishka;

5) arixo‘r; 6) kalina; 7) qizilquyruq; 8) termit;