Oziq zanjiri va ekologik piramidalar mavzusidan test savollariBiogeotsenozda dastlabki organik moddani hosil qiluvchilarni belgilang.

Organik modda hosil qiluvchilar nomi qanday ataladi?

Suv biogeotsenozida birlamchi energiya manbai nima?

Yashil o‘simliklar bilan oziqlanadigan oziq zanjiridagi hayvonni belgilang.

Oziq zanjirining sxemasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Ekologik piramida asosini qaysi organizmlar tashkil etadi?

Oziq darajalarida moddalar va energiyaning progressiv kamayib borishi kuzatiladi. Bu qonuniyat …

Ekologik piramida qoidasi- bu har bir oziq darajasida …

Ekologik piramida asosini nima tashkil etadi?

Soyaga chidamli o‘simliklar berilgan qatorni aniqlang.

Hayotning avtotrofik yo‘li qanday jarayonlar orqali amalga oshadi?

Yorug‘likka munosabatiga qarab o‘simliklar qanday guruhlarga bo‘linadi, qanday joylarda o‘sadi va ularga mos o‘simliklarni belgilang.

1) yorug‘sevar; 2) soyasevar; 3) yorug‘likka chidamli; 4) soyaga chidamli;

I) doimiy soya joylarda; II) soya hamda yorug‘ joylarda;

III) yaxshi yorug‘lik tushadigan ochiq joylarda; IV) sun’iy yoritilgan joylarda;

a) lola; b) mox; c) qayin; d) g‘o‘za;

Produtsentlar- … organizmlar.

Oziq zanjirining birlamchi va eng muhim asosini nima tashkil etadl?

Ekologik piramidaning eng cho‘qqisida qanday organizmlar joylashadi?

Keng bargli o‘rmonning ikkinchi yarusi qanday o‘simliklardan tashkil topgan?

Tuproq bakteriyalari CO_2 ni qaysi tarzda fiksatsiya qiladi?

Biotsenozdagi iste’mol qiluvchilar qanday ataladi?

Qanday organizmlar energiya manbaidan foydalanish turiga qarab fototrof va xemotroflarga bo‘linadi?

Produtsent organizmni toping.

Qaysi organizmlar ekologik piramida asosini tashkil etadi?

Organizmlarda ovqat resurslari uchun raqobat mavjudligi qaysi olim tomonidan o‘rganilgan?

Quyidagi qaysi organizmlar biogen migratsiyaning birinchi turida qatnashadi?

1) chirituvchi bakteriyalar; 2) tugunak bakteriyalari; 3) yirtqich hayvonlar; 4) o‘txo‘r hayvonlar;

5) nitrifikatsiyalovchi bakteriyalar; 6) xrokokk; 7) agrobakterium; 8) go‘ngxo‘r qo‘ng‘iz;

9) kana; 10) yomg‘ir chuvalchangi; 11) baqachanoq;

Ekologik piramidani bug‘doy, chigirtka, kaltakesak va lochin tashkil etadi. Agar lochin ozuqasidagi lipid 30\% bo‘lib, undan ajralgan energiya miqdori 5835 kJni tashkil etsa, bug‘doy tarkibidagi oqsil va uglevoddagi umumiy energiya miqdorini (kJ) toping.