Ekosistemalar mavzusidan test savollariQuyidagi berilgan osimliklarni qaysi biri kserofit hisoblanadi?

Ekosistemalardagi o‘zaro munosabatlarni tekshirish metodlari: …

1) tajriba; 2) gistokimyo; 3) kuzatish; 4) sitokimyo;

5) populyatsiyadagi individlar sonini aniqlash; 6) avtoradiografiya;

7) hayvonlar migratsiyasini kuzatish; 8) matematik modellash;

Juzg‘un qaysi ekologik guruhga kiradi?

Adaptiv tip insonning muayyan sharoitga yaxshi moslanishini ta’minlovchi … belgilar kompleksi bilan ta’riflanadi.

1) morfo- funksional; 2) genetik; 3) irsiy; 4) biokimyoviy;

5) geografik; 6) ekologik; 7) immunologik;

Qanday adaptiv tiplar farq qilinadi?

1) arktik; 2) tropik; 3) o‘rta; 4) ekvatorial; 5) subekvatorial;

6) baland tog‘lik; 7) cho‘l; 8) voha; 9) chala cho‘l; 10) adir;

Arktik adaptiv tip uchun qanday jarayonlarning yaxshi rivojlanganligi xarakterlidir?

Baland tog‘likda yashovchi aholida, uning qanday irqqa kirishidan qat’i nazar, quyidagi qaysi muhim belgilar kuzatiladi?

1) moddalar almashinuvi jadal; 2) ko‘krak qafasi tor;

3) ko‘krak qafasi keng; 4) qonida eritrotsitlar ko‘p;

5) qonida leykotsitlar ko‘p; 6) moddalar almashinuvi sekin;

Tropik adaptiv tip qanday sharoitda shakllanadi?

Qaysi tipning shakllanishida gipoksiya asosiy ahamiyatga ega?

Nima uchun Yerdagi hayot ochiq sistema hisoblanadi?

Ma’lum sharoitda turning rivojianishi va yashashini umumiy holati qaysi metod yordamida tekshiriladi.

Ekosistemaning yashovchanligini va kelajagini oldindan aniqlashga qaysi metod yordam beradi?

Quyida berilgan o‘simliklardan qaysi birining vegetatsiya davri nihoyatda qisqa bo‘lib, erta bahorda o‘sib rivojlanib nobud bo‘ladi?

… asosan sanoat baliqchiligi rivojlangan.

Markaziy Osiyo regionining Shimoliy- G‘arbiy hududlarida biologik mahsuldorliklarning cheklovchi omili … hisoblanadi.

Ekosistemalarda kechadigan jarayonlarni asosan … ta’minlaydi.

Ekologik Sistemalarning turg‘unligini nima orqali ta’minlanadi?

Qo‘riqxonalarda birorta hayvon turini ko‘paylirish uchun … hisobga olinadi.

1) oziq; 2) hayvonlarning jinsi; 3) yoshi; 

4) shu hayvonga zarar keltiruvchi boshqa hayvonlar orasidagi miqdoriy nisbat;

5) populyatsiyalar soni; 6) hayvonlar migratsiyasi; 7) tur belgilari;

… organizmning asosiy mineral tarkibiy qismi hisoblanadi.

Geografik zonallik natijasida hosil bo‘lgan biomlarga … misol bo‘ladi.

1) tundra; 2) tayga; 3) o‘simliklar dunyosi; 4) hayvonot dunyosi; 5) o‘rmon;

6) cho‘l; 7) dasht; 8) mikroorganizmlar; 9) tropik o‘rmonlar; 10) lishayniklar;

Okeanlar Yer yuzining 70 foizini egallashiga qaramay, Yer biomassasining … foizini hosil qiladi?

Qaysi organizm yoki moddalar biomassa uchun tegishli emas?

Ekosistema tushunchasini kim fanga kiritgan?

Sinekologiya nimani o‘rganadi?

Insonning xo‘jalik faoliyati to‘liq taqiqlangan ekosistema qanday ataladi?

Ekotop nima?

Yevropadagi urbanoekosistemalar o‘rganilganda odimchi qurt kapalagining qanday formalari ko‘proq uchraganligi aniqlandi?

Insonning xo‘jalik faoliyati to‘liq taqiqlangan ekosistemani ko‘rsating.

Quyidagi ta’riflarning qaysilari sun’iy ekosistemani ta’riflovchi mos javob bo‘la oladi?

1) o‘simliklar dunyosiga ega yirik regional biosistema;

2) quyosh bilan energyiya almashinuvi holatidagi tirik organizmlar kompleksi;

3) o‘ziga hos hayvonot dunyosiga ega biogeotsenoz;

4) tundra, tayga, o‘rmon misol bo‘ladi;

5) akvarium va tuvakdagi gul misol bo‘ladi;

6) urbanoekosistema kiradi;

Yevropadagi qishloq ekosistemalari o‘rganilganda odimchi qurt kapalagining qanday formalari ko‘proq uchraganligi aniqlandi?